Skip to main content

Zorgplicht werkgever

De werkgever heeft tegenover de werknemer een zorgplicht. Indien de werkgever zich niet houdt aan deze zorgplicht, kan hij aansprakelijk worden gesteld. Het is dus belangrijk voor de werkgever om zich hieraan te houden. De werkgever moet onder andere de veiligheid en de gezondheid van de werknemer beschermen. Er moeten dermate redelijke maatregelen getroffen worden om ervoor te zorgen dat de werknemer tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden geen schade lijdt.

Er zijn verschillende plichten omtrent de zorg van de werknemer die de werkgever moet opvolgen. Het gaat er vooral om of de werkgever de vereiste maatregelen heeft genomen om bij hem bekende risico’s te vermijden. Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat de werkgever zijn zorgplicht schendt, hij is namelijk wel verantwoordelijk voor alles wat er gebeurd onder werktijd. Dit onderwerp zal in het navolgende nader toegelicht worden, evenals regels rondom de zorgplicht, de zorgplicht buiten de directe werksfeer en op wie de zorgplicht rust bij een zzp’er.

Verantwoordelijkheid

Werkgever zijn vergt een grote verantwoordelijkheid. Wanneer er iets misgaat is de werkgever de hoofdverantwoordelijke. Het is dus zijn taak om aanwijzingen te geven en maatregelen te treffen om te voorkomen dat er op de werkvloer een ongeval of nadelig gevolg kan ontstaan door gebrek aan instructies. Werknemers moeten met bepaalde materialen of machines werken, deze mogen geen gevaar veroorzaken. Het is dus belangrijk om als werkgever te voldoen aan de zorgplicht. Zo niet, dan is geldt er de aansprakelijkheid. Hieronder zal worden ingegaan op de regels rondom de zorgplicht. We hebben het dan over regels met algemene verplichtingen en concrete regels.

Regels rondom de zorgplicht

Er bestaan een aantal regels om na te gaan of de werkgever het gevaar behoorde te kennen zodat het ongeluk voorkomen had kunnen worden. Het zijn zowel regels van algemene verplichting als concrete regels. Met de regels van algemene verplichtingen worden de verplichtingen bedoeld die betrekking hebben tot het voeren van het beleid en in kaart brengen van de mogelijke risico’s. Een aantal voorbeelden van concrete regels zijn: kledingvoorschriften, methoden tegen asbestbesmetting en de inrichting van de werkplek. Wanneer er door de werkgever niet wordt voldaan aan de verplichtingen, schendt hij de zorgplicht en wordt hij aansprakelijk gehouden. In het navolgende wordt dieper ingegaan in de schending van de zorgplicht.

Schending zorgplicht

Het komt vaak voor dat de werkgever zich niet aan zijn zorgplicht houdt. De schade die ontstaat door deze schending komt geheel toe aan de werkgever, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. De bodemregel is dat wanneer de werknemer schade heeft geleden, deze moet bewijzen dat dit is gebeurd tijdens het uitoefenen van zijn werkzaamheden. Het is dan weer aan de werkgever om te bewijzen dat hij zich aan zijn zorgplicht heeft gehouden of dat de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Daarnaast moet de werkgever zich ook houden aan de zorgplicht buiten de directe werksfeer. Hieronder zal hier nader op worden ingegaan.

Buiten directe werksfeer

Zelfs wanneer de werknemers niet aan het werk zijn rust er een zorgplicht op de werkgever. Dit is onder bepaalde voorwaarden bijvoorbeeld het geval tijdens een bedrijfsuitje. De werkgever dient de veiligheid van de werknemers te waarborgen. Indien de werknemer vanuit huis werk rust er eveneens de zorgplicht op de werkgever. Het gaat om situaties die buiten de directe werksfeer vallen, maar wel met het werk verband houden. Het is ook belangrijk om te weten op wie de zorgplicht ligt bij een zzp’er, hieronder wordt dat duidelijk.

Zzp’er

Een zzp’er is eigen baas en heeft dan ook geen vaste werkgever. Mensen die zzp’er kunnen wel werkzaamheden verrichten voor een ander bedrijf. Wanneer u als zzp’er dit doet, is op dat moment de opdrachtgever aansprakelijk voor de geleden schade. Er rust dus een zorgplicht op de opdrachtgever wanneer er een zzp’er wordt ingehuurd die dezelfde werkzaamheden verricht als een normale werknemer.

Gelet op het bovengenoemde blijkt dat er veel komt kijken bij de zorgplicht. Er rust een grote verantwoordelijkheid op de werkgever en hij moet zich houden aan verschillende regels. Zowel regels met algemene verplichtingen als concrete regels. Indien de werkgever zich niet houdt aan deze regels schendt hij zijn zorgplicht. De werkgever moet zich niet alleen tijdens de werktijden houden aan zijn zorgplicht, maar ook tijdens situaties buiten de directe levenssfeer die verband houden met het werk. Als laatste rust er ook een zorgplicht op de werkgever wanneer hij werkzaamheden laat verrichten door een zzp’er.

 

Forsyte Advocaten, specialist voor het MKB, is actief in de BeNeLux.