Skip to main content

ALGEMENE VOORWAARDEN FORSYTE ADVOCATEN B.V.

Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 januari 2022 (hierna te noemen “Algemene Voorwaarden”)

1. Definities

1.1 Forsyte Advocaten B.V., hierna te noemen ‘’Forsyte’’: advocatenkantoor is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid welke is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86541579.
1.2 Overeenkomst van opdracht: overeenkomst tot het verrichten van diensten, waarbij arbeid niet van stoffelijke aard is.
1.3 Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die opdrachtgever is bij deze overeenkomst.
1.4 Honorarium: de overeengekomen tegenprestatie voor de door het advocatenkantoor verleende dienstverlening.
1.5 Verschotten: kosten die door derden bij het advocatenkantoor in rekening worden gebracht ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.
1. Griffierechten;
2. Getuigen en deskundigen;
3. Uittreksels uit openbare registers
4. Rolverrichtingen in zaken die door de kamer voor kantonzaken van de rechtbank worden behandeld;
5. Deurwaardersverrichtingen
6. Tolk- en vertaaldiensten;
7. Koerierdiensten;
8. Aangetekende post;
9. Reiskosten, welke forfaitair vastgesteld worden op € 0,35 per kilometer.

2. Toepasselijkheid

2.1 Uitsluitend deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die wordt verleend aan Forsyte, alsmede op alle andere met Forsyte gesloten overeenkomsten, alsmede op alle diensten verleend door Forsyte, alsmede op al hetgeen zich naar aanleiding van of in verband met die overeenkomsten mocht voordoen, waaronder vervolgopdrachten en/of gewijzigde, dan wel aanvullende opdrachten. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
2.2 De bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn gemaakt ten behoeve van Forsyte, alsmede ten behoeve van alle derden die door Forsyte zijn of worden ingeschakeld, eenieder voor wier handelen of nalaten Forsyte aansprakelijk is of kan zijn, alsmede de eventuele erfgenamen en rechtsopvolgers van de voornoemde partijen (“Forsyte Groep”).
2.3 Forsyte is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, waarbij de meest recente versie van deze Algemene Voorwaarden altijd van toepassing is.

3. Overeenkomst

3.1 Een overeenkomst van opdracht komt pas tot stand nadat deze door Forsyte is aanvaard middels een door FORSYTE en cliënt getekende opdrachtbevestiging. Forsyte wordt bij de uitvoering van de overeenkomst vertegenwoordigd door een aan het kantoor verbonden advocaat.
3.2 Alle opdrachten verstrekt, hetzij rechtstreeks aan Forsyte hetzij aan individuele advocaten, worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404, 7:407 en 7:409 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Forsyte, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde advocaat wordt uitgevoerd.
3.3 De advocaat voert de opdracht uit met een zorgvuldigheid die van hem/haar mag worden verwacht. De opdracht is echter geen resultaatverbintenis maar een inspanningsverbintenis. Forsyte kan aldus niet instaan voor het behalen van het beoogde resultaat.
3.4 De uitvoering door Forsyte van de aan haar verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever en derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen. De opdrachtgever zal Forsyte en/of Forsyte Groep vrijwaren en schadeloosstellen tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden of te zullen lijden door of verband houdende met door Forsyte ten behoeve van haar opdrachtgever verrichte werkzaamheden. Onder zulke vorderingen worden mede verstaan de kosten die Forsyte en/of Forsyte Groep zal maken in verband met het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen.
3.5 Forsyte is gerechtigd bij de uitvoering van haar opdracht c.q. werkzaamheden derden in te schakelen. De keuze van de door Forsyte in te schakelen derden zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Forsyte is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens in het geval van opzet of grove schuld van Forsyte. De Algemene Voorwaarden van Forsyte zijn in alle gevallen leidend.
3.6 Bij het verstrekken van de opdracht en voor aanvang van de werkzaamheden dient opdrachtgever een afschrift van een geldig legitimatiebewijs en/of uittreksel van de Kamer van Koophandel af te geven.

4. Honorarium

4.1 Forsyte brengt aan cliënt vanwege de uitvoering van de overeengekomen opdracht honorarium in rekening, te vermeerderen met verschotten en verschuldigde BTW. Een en ander tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
4.2 Bij het aangaan van de overeenkomst van opdracht zal Forsyte met de opdrachtgever ofwel een vaste prijs ofwel een uurtarief afspreken. In het geval dat een uurtarief is afgesproken is Forsyte gerechtigd op 1 januari van elk jaar volgend op het jaar dat de opdracht is aangenomen het uurtarief aan te passen conform het de consumentenprijsindex zoals gepubliceerd door het CBS.
4.3 Indien een vaste prijs is overeengekomen worden de werkzaamheden in beginsel eerst aangevangen na ontvangst van volledige betaling van honorarium en verschotten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4.4 De volledige betaling van declaraties dient in ieder geval te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum op het kantoor gestelde bankrekeningnummer. Bij verstrijking van die termijn is de Cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd. Betaling in termijnen is slechts mogelijk indien dit schriftelijk is overeengekomen.
4.5 Wanneer betaling van de factuur niet binnen de aangegeven termijn volledig is voldaan kan Forsyte weigeren haar werkzaamheden aan te vangen en kan zij deze opschorten of staken. De advocaat is niet aansprakelijk voor de schade die mocht ontstaan als het gevolg/staking van de werkzaamheden op deze grond.

5. Vorderingen

5.1 Alle vorderingen op Forsyte en/of tegen Forsyte Groep, waaronder vorderingen tot betaling van schadevergoeding, vervallen door het enkele verloop van negen maanden na de dag waarop het feit zich heeft voorgedaan dat de schade heeft veroorzaakt, althans na het enkele verloop van negen maanden na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd met haar schade.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Alle en iedere persoonlijke aansprakelijkheid van Forsyte Groep wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Uitsluitend de maatschap Forsyte is aansprakelijk voor eventueel gemaakte fouten.
6.2 Alle en iedere aansprakelijkheid van Forsyte en/of van Forsyte Groep is beperkt tot het bedrag de door Forsyte gesloten beroepsaansprakelijkheid verzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars komt. Indien om welke reden dan ook (waaronder maar niet beperkt tot schuld of nalatigheid van Forsyte en/of Forsyte Groep) geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is alle en iedere aansprakelijkheid van Forsyte en/of van Forsyte Groep beperkt tot het door Forsyte in de desbetreffende zaak in rekening gebrachte en tijdig door de opdrachtgever betaalde honorarium, zulks met een maximum van EUR 10.000,- (zegge: tienduizend euro) exclusief B.T.W. Dit laatste geldt ook indien zulk niet plaatshebben van een uitkering krachtens de bedoelde verzekeringspolis aan Forsyte of Forsyte Group valt te verwijten.

Niettegenstaande het voorgaande is de aansprakelijkheid van Forsyte voor Gevolgschade in het geheel uitgesloten. Onder Gevolgschade wordt verstaan:
a) gevolgschade zoals bedoeld in het Nederlands recht; en
b) alle directe of indirecte verlies aan: i) inkomen, ii) winst, iii) productie, iv) zakelijke kansen, v) etc.. 2
6.3 Forsyte is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden.

7. Beëindiging van de werkzaamheden

7.1 Zowel het kantoor als de Cliënt kan de Overeenkomst van Opdracht beëindigen door een schriftelijke mededeling daarvan aan de ander.
7.2 Het kantoor is gerechtigd de werkzaamheden te beëindigen indien voortzetting daarvan niet in het belang is van de Cliënt en/of indruist tegen geldende gedragsregels in de advocatuur.
7.3 In geval van beëindiging door de Cliënt heeft de Cliënt geen recht op restitutie van reeds betaald honorarium, indien het een vaste prijs betreft en de werkzaamheden nog niet geheel verricht zijn. Er is evenmin recht op restitutie van reeds betaalde verschotten, tenzij aan de desbetreffende derden nog geen opdracht is verstrekt.
7.4 Er is evenwel recht op het gehele of gedeeltelijk restitutie van het voorschot, indien het voorschot hoger is dan het aantal uren dat het kantoor aan het dossier heeft gewijd.
7.5 Nadat de zaak is beëindigd, zullen alle in het dossier aanwezige, van de Cliënt afkomstige originele stukken op verzoek van Cliënt worden teruggegeven, waarna het overblijvende dossier gedurende vijf jaar zal worden bewaard. Daarna zal het dossier worden vernietigd.

8. Toepasselijk recht en geschillen

8.1 De rechtsverhouding tussen Forsyte en de opdrachtgever is onderworpen aan Nederlands recht.
8.2 Geschillen voortvloeiend uit en samenhangend met de Overeenkomst van Opdracht zullen in eerste instantie exclusief worden voorgelegd aan de rechtbank Rotterdam.
8.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn in de Nederlandse en de Engelse taal opgesteld. Bij onduidelijkheden of verschillen in de Nederlandse en Engelse teksten van de Algemene Voorwaarden zal de Nederlandse tekst beslissend zijn.

9. Klachtenregeling

9.1 Op alle tussen Forsyte als opdrachtnemer en derden gesloten opdrachten is de klachtenregeling van toepassing.
9.2 De klachtenregeling wordt uiteengezet op www.forsyte.nl