Investeringsrecht en arbitrage

Onder arbitrage wordt particuliere rechtspraak, buiten de gewone rechter om, verstaan. Partijen kunnen de tussen hen bestaande en toekomstige geschillen bij overeenkomst aan arbitrage onderwerpen. Desbetreffende geschillen dienen zij dan voor te leggen aan particuliere rechters (arbiters), die voor partijen ter zake een bindende beslissing geven.

Investeringsarbitrage

Arbitrage kan een belangrijke rol spelen bij geschilbeslechting inzake buitenlandse investeringen. De rechten van buitenlandse investeerders krijgen vaak bescherming onder een BIT: een kader scheppend handelsverdrag voor directe buitenlandse investeringen van een persoon of entiteit uit een verdragsluitende staat in een andere verdragsluitende staat. In een BIT is doorgaans arbitrage opgenomen als bijzondere regeling voor geschilbeslechting. Doel hiervan is om ondernemingsactiviteiten en investeringen van bedrijven te beschermen tegen het handelen van een staat.

ISDS

Met meer dan 100 landen heeft Nederland momenteel een BIT gesloten. Indien een investeerder meent dat één van deze verdragsluitende staten zijn rechten heeft veronachtzaamd, dan kan deze een internationale arbitrageprocedure starten. De investeerder kan het geschil hierdoor voorleggen aan onafhankelijke arbiters en hoeft niet de gang naar de buitenlandse rechterlijke macht te maken. Dit systeem wordt ook wel ‘investor-state dispute settlement mechanism’ ofwel ISDS genoemd.

Mr. van Zijll heeft een speciale expertise in investeringsrecht en (internationale) arbitrage.

De ondernemingsrecht advocaten van Forsyte zijn actief in de Randstad en de regio’s Midden- en Zuid-Nederland. Vrijblijvend uw zaak voorleggen?