Skip to main content

Wat wordt er verstaan onder een voorlopig deskundigenbericht en wanneer wordt dit ingezet?

Wat is een voorlopig deskundigenbericht?

Een voorlopig deskundigenbericht is een onderzoek met een rapportage dat gericht is op de vraag: zijn er voldoende feiten voorhanden om een procedure te starten c.q. een vordering jegens uw wederpartij in te stellen?

Wie neemt het initiatief en hoe?

Iedereen die een conflict heeft met iemand en waarbij de juistheid van de voorgestelde feiten wordt betwist kan een onderzoek aanvragen bij de rechter.

Daarbij moet worden aangegeven welke feiten middels dit onderzoek moeten worden bewezen.

Als het doel duidelijk is geformuleerd, zal de rechter het toewijzen. Tenzij er sprake is van misbruik van bevoegdheid of strijdigheid van de goede procesorde, maar dat komt zelden voor.

Wanneer gaat men over tot zo’n onderzoek?

Dit instrument is geschikt voor elke zaak waar feiten voorhanden zijn die betwist worden.

Het kan relevant zijn in een bouwtechnische kwestie, medisch onderzoek, een taxatierapport, etc.

Wie is de deskundige?

In uw aanvraag draagt u zelf een deskundige voor. Uiteraard dient uw voordracht goed onderbouwd te zijn.

De rechter stelt de deskundige aan en kan dus van uw voordracht afwijken.

U betaalt een voorschot in de kosten, Dat wordt door de rechtbank vastgesteld en het onderzoek kan pas beginnen als u van de griffier heeft gehoord dat de voorlopige kosten zijn voldaan.

Iedere betrokkene is verplicht medewerking te verlenen. Mocht iemand medewerking weigeren en het onderzoek mondt uit in een procedure, kan die weigering negatief voor die partij uitpakken.

Een ervaren ondernemingsrecht advocaat kan u assisteren bij het indienen van de aanvraag voor het onderzoek. Hij/zij kan u ook terzijde staan bij het correct vastleggen van het vergaarde bewijsmateriaal en u adviseren over de beste vervolgstappen.