Skip to main content

Procederen kan duur en tijdrovend zijn. Een manier om de oplossing van een geschil naderbij te brengen, is het instellen van een voorlopig getuigenverhoor.

Het kan een manier zijn om voorafgaand aan een procedure duidelijkheid te krijgen over de haalbaarheid ervan, maar ook tijdens de procedure kan een voorlopig getuigenverhoor zinvol zijn om extra bewijsmateriaal te vergaren.

Voorwaarden

Het voorlopig getuigenverhoor wordt aangevraagd bij de rechter en aan de volgende voorwaarden dient te worden voldaan:

  • Concrete informatie omtrent aard en beloop van de vordering;
  • Concrete informatie omtrent verwachtingen jegens getuigen;
  • Concrete informatie wat u met dit verhoor denkt te kunnen bewijzen;

Het verzoek dient aan alle eisen te voldoen.

Redenen van afwijzing

Een verzoek tot instellen van een voorlopig getuigenverhoor wordt niet snel afgewezen, tenzij er sprake is van:

  • Misbruik van bevoegdheid;
  • Strijd met de goede procesorde;
  • Onvoldoende belang;
  • Een ander zwaarwichtig bezwaar.

In algemene zin moet het verzoek dermate concreet onderbouwd zijn, dat de rechter niet de indruk krijgt dat hier sprake is van ‘fishing expedition’.

Zitting

Na toewijzing van het verzoek gaat u de getuigen oproepen, bij voorkeur middels aangetekende brieven dan wel aangetekende mail.  Die zijn verplicht te verschijnen. Als zij niet verschijnen op de zitting zal de rechter willen zien of de getuige(n) op de juiste wijze zijn opgeroepen en als dat het geval is, kan de getuige gegijzeld worden in het Huis van Bewaring. Zover komt het zelden.

De getuigen zullen onder ede antwoorden moeten geven op de vragen. De griffier maakt middels een proces-verbaal een verslag van deze zitting en de getuigen moeten dit verslag voor akkoord tekenen.

De wederpartij krijgt na deze zitting nog de kans de getuigen ook vragen te stellen middels een contra-enquête.

Verschoningsrecht

In principe is de getuige verplicht naar waarheid de vragen te beantwoorden, tenzij hij/zij een beroepsgeheim schendt of hij/zij door de verklaring strafbare feiten erkent en hij/zij dan wel een direct familielid vervolgd kan worden.

Alleen dan kan de getuige zich beroepen op het verschoningsrecht.

Conclusie

De uitkomsten van een voorlopig getuigenverhoor kunnen de kansen op het welslagen van een procedure vergroten, mits op de juiste wijze voorbereid en uitgevoerd.

Laat u daarom bijstaan door een ervaren ondernemingsrecht advocaat.