Skip to main content

Procederen kan duur en tijdrovend zijn. Een manier om de oplossing van een geschil naderbij te brengen, is het instellen van een voorlopig deskundigenbericht.

Voorafgaand of tijdens de procedure kan iedere betrokken partij om een dergelijk bericht verzoeken.

Doel van het voorlopig deskundigenbericht is een deskundige zich laten uitlaten over relevante feiten, vragen en/of omstandigheden die een uitkomst van de zaak dichterbij zou kunnen brengen.

Voorwaarden

Het verzoek tot instellen van een voorlopig deskundigenbericht dient ingediend te worden bij de rechter en te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Het dient ter zake te zijn;
  • Het dient voldoende concreet te zijn;
  • Het dient feiten te betreffen die met dit onderzoek bewezen kunnen worden.

Redenen van afwijzing

De rechter kan het verzoek afwijzen als niet aan alle drie de hierboven vermelden vereisten is voldaan.

Tevens kan de rechter van oordeel zijn dat het verzoek in strijd is met de goede procesorde of misbruik is van het procesrecht. Wellicht acht de rechter de vraagstelling(en) onvoldoende van belang voor de zaak.

Deskundige

Maar als daar allemaal geen sprake van is, gaat de rechter over tot benoeming van de deskundige. In overleg met alle partijen benoemt de rechter de deskundige. In het geval een van de partijen bezwaren heeft tegen deze persoon, kan die partij bezwaar aantekenen. De rechter kan dan kiezen voor een nadere deskundige.

Kosten

Wie de kosten draagt voor het voorlopig deskundigenbericht verschil van zaak tot zaak. Daar zijn geen algemene richtlijnen voor. De rechter beslist.

 

Conclusie

Bij een langdurige en complexe procedure kan een voorlopig deskundigenbericht een geschikt middel zijn om de gewenste uitkomst van de zaak dichterbij te brengen.

Laat u daarin bijstaan door een ervaren ondernemingsrecht advocaat.