Skip to main content

Dringend eigen gebruik bedrijfsruimte

Er is een huurovereenkomst, maar de bedrijfsruimte moet gerenoveerd worden of door omstandigheden heeft u het bedrijfspand zelf nodig. Welke mogelijkheden heeft u dan als verhuurder? De opzeggingsgrond dringend eigen gebruik staat in artikel 7:296 lid 1 sub b van het Burgerlijk Wetboek. Hieronder zal uitgelegd worden aan welke voorwaarden voldaan moet worden om dringend eigen gebruik als opzeggingsgrond te gebruiken.

Voorwaarden dringend eigen gebruik

De opzeggingsgrond dringend eigen gebruik wordt in de wet als volgt omschreven:

Indien de opzegging is gedaan tegen het einde van de in artikel 292 lid 1 bedoelde eerste termijn waarvoor de huurovereenkomst geldt of is aangegaan, kan de rechter de vordering slechts toewijzen, op grond dat de verhuurder aannemelijk maakt dat hij, zijn echtgenoot, zijn geregistreerde partner, een bloed- of aanverwant in de eerste graad of een pleegkind het verhuurde persoonlijk in duurzaam gebruik wil nemen en hij daartoe het verhuurde dringend nodig heeft. Onder duurzaam gebruik wordt niet begrepen vervreemding van de bedrijfsruimte, maar wel renovatie van de bedrijfsruimte die zonder beëindiging van de huur niet mogelijk is.”

De termijn uit artikel 7:292 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek heeft een duur van 5 jaar. De huurovereenkomst kan dus alleen tegen het einde van deze 5 jaar worden opgezegd. Indien de huurovereenkomst voor een langere duur is aangegaan, dan is opzegging alleen mogelijk tegen het einde van die termijn.

De verhuurder moet aannemelijk maken dat hij of één van de omschreven personen de bedrijfsruimte persoonlijk in duurzaam gebruik wil nemen en daarom het verhuurde dringend nodig heeft. Het dringende eigen gebruik moet zowel ten tijde van de opzegging als ten tijde van de rechterlijke uitspraak nodig zijn. Persoonlijk en duurzaam gebruik gaat bijvoorbeeld op bij een renovatie die noodzakelijk is door nieuwe wettelijke eisen.

Er moet niet alleen gekeken worden naar de dringende noodzaak, maar er moet ook een belangenafweging plaats vinden. Een voorbeeld hiervan komt uit een arrest van het Gerechtshof Amsterdam van 30 juli 2019. De belangenafweging gaat alleen niet op, als de rechter vaststelt dat er sprake is van dringend eigen gebruik.

Mogelijkheden verhuurder

Het opzeggen van de huurovereenkomst gebeurt via een aangetekende brief of deurwaardersexploot. De opzegging heeft een opzeggingstermijn van tenminste een jaar en deze termijn moet eindigen voordat de huurovereenkomst verlengd wordt. De reden van opzegging moet in de brief of het exploot worden vermeld. De huurder kan hier binnen zes weken reactie op geven. Bij niet instemmen van de huurder of geen reactie, kan de verhuurder naar de rechter stappen voor een datum om de huurovereenkomst te laten beëindigen. De opzegging is een vereiste voor de beëindigingsvordering. De beëindigingsvordering moet door de rechter worden toegewezen.

Forsyte Advocaten, specialist voor het MKB, is actief in de BeNeLux.