Skip to main content

 

Bij het huren van een pand komt veel kijken voor u als huurder. Er dienen duidelijke afspraken te worden gemaakt en er zijn een aantal belangrijke zaken waarmee u rekening dient te houden. De belangrijkste punten zullen hieronder worden besproken.

Huurregime bedrijfspand

Ten eerste is het van belang om voorafgaand aan het sluiten van de huurovereenkomst na te gaan welk huurregime van toepassing is op uw huurovereenkomst. Er wordt in de wet onderscheid gemaakt tussen enerzijds de winkelruimte op grond van artikel 7:290 BW en anderzijds de kantoorruimte op grond van artikel 7:230a BW. In beginsel valt een bedrijfsruimte onder artikel 7:290 BW, tenzij uw bedrijf niet aan de vereisten van dit artikel voldoet waardoor uw overeenkomst van rechtswege valt onder artikel 7:230a BW. Dit verschil is van belang voor wat betreft de huurbescherming die een huurder geniet. Een huurder van een bedrijfsruimte op grond van artikel 7:290 BW geniet namelijk meer huurbescherming ten aanzien van de opzegging van de huurovereenkomst dan een bedrijfsruimte ingevolge artikel 7:320a BW. Partijen die een overeenkomst aangaan voor de huur van een bedrijfsruimte hebben op grond van artikel 7:230a BW namelijk meer contractsvrijheid. Hierdoor is het voor de huurder van belang om de eisen omtrent opzegging goed in acht te nemen. U kunt dit bijvoorbeeld doen door de wijze van opzegging expliciet op te nemen in de overeenkomst. 

Huurtermijn

In aanvulling op het bovenstaande is het vaststellen van de huurtermijn eveneens een belangrijk punt. Bij een winkelruimte dient de huurovereenkomst in beginsel ofwel voor twee jaar te worden aangegaan ofwel voor vijf jaar, waarna deze weer voor vijf jaar wordt verlengd. Het tussentijds opzeggen van de huurovereenkomst binnen de betreffende vijf jarentermijn is voor de huurder dan ook bijna onmogelijk. Bij een kantoorruimte hebben de partijen echter contractsvrijheid, hetgeen betekent dat de duur van de huurovereenkomst zelf kan worden bepaald. Gelet op het voorgaande is het van belang om hiermee rekening te houden voor wat betreft de toekomstplannen van uw bedrijf.

Bestemmingsplan

Ook raden wij u aan om zekerheidshalve altijd het bestemmingsplan van de gemeente te raadplegen. Op deze manier kunt u nagaan of u de door u beoogde werkzaamheden mag verrichten aan het betreffende pand.

Huurprijs

Voorts is het van belang om afspraken te maken over de huurprijs. Hierbij kunt u denken aan de hoogte, de datum van betaling en een eventuele huurprijswijziging. Daarbij is het belangrijk om afspraken te maken over de BTW, aangezien een bedrijfsruimte hiervan is vrijgesteld. In het geval u en de verhuurder toch afspraken maken om BTW te betalen, dan moet dit worden gemeld bij de belastingdienst. Dit kan in enkele gevallen op den duur voor u als huurder voordeliger zijn. Ten slotte kunt u uiteraard altijd trachten om te onderhandelen over de huurprijs. Ga bijvoorbeeld na wat de huurprijs is voor vergelijkbare panden in de omgeving en neem daarbij meerdere factoren in overweging, zoals de locatie, het soort pand en de duur van de overeenkomst.

Onderhoudskosten

Tevens is het zinvol om afspraken te maken over het onderhoud van de bedrijfsruimte. Doorgaans komen kleine reparaties voor uw rekening en grote reparaties voor de rekening van de verhuurder. In het geval een verhuurder hiervan wil afwijken, is het van belang om dit contractueel vast te leggen.

Staat van oplevering

Ten slotte raden wij u aan om bij zowel het aangaan van de huurovereenkomst als bij opzegging van de huurovereenkomst een staat van oplevering op te laten maken. Op deze manier kunnen onnodige discussies over eventuele gebreken en/of veranderingen aan het pand worden vermeden.

Gelet op het bovenstaande dient u met veel aspecten rekening te houden. Het is dan ook zinvol om voorafgaand aan het sluiten van een huurovereenkomst contact op te nemen met één van onze specialisten in het huur- en vastgoedrecht.

 

 

Forsyte Advocaten, specialist voor het MKB, is actief in de BeNeLux.