Skip to main content

Heeft u financiering nodig om een machine te kopen of debiteuren te financieren? Degene die het geld verstrekt zal zeker willen zijn dat hij/zij het geld terug krijgt. Daarvoor bestaan twee zekerheden: hypotheek (onroerend goed, grotere schepen en vliegtuigen) en pand (alle andere goederen).

In het navolgende gaan we in op het pandrecht.

Het voordeel van pandrecht verstrekken

Het grote voordeel van het verstrekken van een pandrecht is dat u eenvoudiger een krediet of lening krijgt. De bank of een andere geldschieter heeft immers een onderpand. In het geval u niet aan de aflossingsverplichting voldoet, kan hij/zij zonder tussenkomst van de rechter het onderpand te gelde maken.

Objecten die zich lenen voor onderpand zijn:

 • Inventaris;
 • Bedrijfsauto’s;
 • Vorderingen;
 • Voorraad;
 • Aandelen;
 • Levensverzekering;

Degene die de lening heeft verstrekt met een onderpand (de pandhouder) heeft twee grote voordelen boven andere schuldeisers:

 • Het recht van parate executie;

Stel: u heeft geld geleend en uw handelsvoorraad als zekerheid ingebracht. U bent vervolgens in verzuim bij het aflossen van de lening en degene die u de lening heeft verstrekt kan uw handelsvoorraad verkopen zonder daarvoor toestemming te vragen bij de rechter.

 • Het recht van separatist bij een faillissement;

Bij een faillissement kan de pandhouder de opbrengst van het verpande goed naar zich toehalen en hoeft niet te wachten tot de curator het e.e.a. verdeeld heeft; hij kan handelen alsof er geen sprake van een faillissement is; bij een faillissement vervalt een beslag, maar een pandrecht blijft onverkort van kracht.

Er zijn twee soorten pandrecht die we hieronder bespreken.

Vuistpandrecht

-Vuistpandrecht: dit wordt geregeld middels een overeenkomst tussen pandhouder en pandgever en geeft pandhouder de macht over het pand; de pandgever kan niet meer over het pand beschikken. Indien de pandgever de overeengekomen verplichtingen niet nakomt, kan de pandhouder middels executoriale verkoop of na tussenkomst van de voorzieningenrechter het pand te gelde maken.

Stil pandrecht

-Stil pandrecht wordt ook wel bezitloos pandrecht genoemd: dit wordt geregeld middels een notariële akte of een onderhandse akte die wordt geregistreerd bij de Belastingdienst. Derden hebben geen kennis over deze afspraak en er wordt vaak voor deze vorm gekozen om geen onrust onder debiteuren te laten ontstaan.

Een stil pandrecht wordt omgezet in een openbaar pandrecht als de bank een vordering direct op wil eisen; indien een vordering op een debiteur in een stil pandrecht is verpand dient de pandhouder zich eerst kenbaar te maken alvorens de vordering op te eisen. Daarmee wordt het een openbaar pandrecht.

In het geval van een dreigend faillissement aanvraag is een vuistpandrecht te verkiezen boven een stil pandrecht.

Hoe eindigt het pandrecht

Het pandrecht eindigt, indien:

 • u de lening heeft afgelost;
 • er afstand gedaan wordt van het pandrecht, maar dat dient u wel in een overeenkomst op te nemen;
 • als pandhouder de verpande bezittingen verkoopt en daarmee de lening aflost.

Indien niet aan alle vereisten bij het aangaan van een pandrecht overeenkomst is voldaan, staat de pandhouder met lege handen als de pandgever niet aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Het is om die reden verstandig bij het vastleggen van een verpanding (zowel als pandhouder als pandgever) of bij discussie tussen beide partijen over de uitvoering van de overeenkomst u te laten bijstaan door een advocatenkantoor met ervaring in pandrecht.

Pandrecht overeenkomst opstellen

Wij denken graag met u mee als het gaat om de keuze van het object, de vorm van het pandrecht en de af te sluiten overeenkomst.