Skip to main content

Wanneer maakt iemand zich schuldig aan een wanprestatie en wat kunt u daartegen doen?

Wat is wanprestatie?

Wanneer partijen over en weer een overeenkomst aangaan en een van die partijen komt zijn/haar verplichtingen voortvloeiend uit die overeenkomst niet, niet geheel of niet tijdig na, wordt dat gezien als een tekortkoming in de nakoming. Dat noemen we een wanprestatie.

Middels een ingebrekestelling sommeert u hem/haar alsnog aan de verplichtingen te voldoen en u biedt daarvoor een redelijke termijn. Op deze manier maakt u kenbaar dat u zich het recht op nakoming van de verplichting voorbehoudt.

Indien hij/zij binnen de door u gestelde termijn niet (afdoende) reageert, is hij/zij in verzuim.

Wat kunt u buitengerechtelijk doen bij een wanprestatie?

Er zijn verschillende reacties mogelijk:

  • Nakoming (met schadevergoeding): u eist dat partij alsnog aan de verplichting voldoet al dan niet met een vergoeding voor de geleden schade, die u dan wel dient te onderbouwen;
  • Vervangende schadevergoeding: u eist niet langer nakoming van de verplichting maar een schadevergoeding voor de geleden schade (wellicht inclusief de vervolgschade) met een onderbouwing;
  • Opschorting vanwege wanprestatie: indien u nog niet aan al uw verplichtingen heeft hoeven te voldoen, kunt u die opschorten zolang wederpartij in verzuim is;
  • Ontbinding van de overeenkomst wegens wanprestatie: middels een ongedaanmakingsverbintenis stelt u dat de overeenkomst ophoudt te bestaan, waarbij over en weer alle reeds geleverde prestaties terug gegeven dienen te worden. Schadevergoeding kan gevorderd worden.

In alle gevallen dient uw wederpartij in verzuim te zijn.

Onze ervaring is dat een stevige brief van een advocaat in veel gevallen genoeg is om te krijgen wat u heeft afgesproken.

Nakoming vorderen via de rechter

In het geval een buitengerechtelijk traject niet het gewenste effect heeft, kunt u naar de rechter om uw gelijk te halen.

Alles staat of valt natuurlijk met de ondubbelzinnigheid van de overeenkomst. Partijen verklaren voor de rechter wel eens dat sommige verplichtingen niet in de overeenkomst zijn vermeld, maar als vanzelfsprekend mogen worden beschouwd. Een rechter kan daarin meegaan, maar het is wel een risico.

Het is daarom aanbevelenswaardig bij complexe contracten met veel waarde een advocaat met ervaring van verbintenissenrecht mee te laten kijken. Aan ‘de voorkant’ problemen voorkomen is immers goedkoper dan aan ‘de achterkant’ herstellen.

Maar als dat niet langer mogelijk is en de wederpartij levert een wanprestatie of u wordt beschuldigt een wanprestatie te hebben geleverd, staan wij u graag bij.