Skip to main content

Na het naar buiten komen van misstanden in verschillende sectoren in de samenleving is de roep om het instellen van een vertrouwenspersoon steeds luider geworden. Ook het bedrijfsleven moet eraan geloven.

In mei 2023 is het wetsvoorstel in de Tweede kamer aangenomen dat het aanstellen van een vertrouwenspersoon voor bedrijven met meer dan 10 werknemers verplicht maakt.

Welke personen komen daarvoor in aanmerking?

Over het algemeen zal een bestuurder kiezen voor iemand binnen de onderneming die affiniteit met dit werk heeft. Dat kan een HR manager/medewerker zijn. Er mag echter ook een externe kandidaat gezocht worden als een geen voor de hand liggende kandidaat intern voorhanden is.

Het zal iemand moeten zijn met een relatief onafhankelijk positie en voor een ieder duidelijk niet vatbaar zal zijn voor druk vanuit de leiding van het bedrijf.

De personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad dient expliciet in te stemmen in de benoeming.

Wat zijn de taken?

De vertrouwenspersoon dient het aanspreekpunt te zijn voor medewerkers voor wat betreft het opvangen, begeleiden en adviseren en zo nodig doorverwijzen naar een professionele zorgverlener dan wel instelling.

Daarnaast is de vertrouwenspersoon belast met het signaleren van knelpunten in de uitvoering van het beleid en het gevraagd en ongevraagd adviseren aan de bestuurder, personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad.

Wat is de positie van de vertrouwenspersoon?

Het advies niet vrijblijvend. Bestuurder, personeelsvertegenwoordiging dan wel de OR zullen snel op het advies moeten reageren en in het geval het advies niet overgenomen wordt, dient dat onderbouwd te worden.

De vertrouwenspersoon dient tevens jaarlijks een verslag in te dienen over zijn/haar bevindingen.

Deze functionaris geniet dezelfde ontslagbescherming als een lid van de OR.

Conclusie

Iedereen zal na het naar boven komen van de bekende schandalen zeggen: “Dat zou in mijn organisatie niet gebeuren.” En misschien heeft u gelijk, maar desalniettemin is het verstandig het initiatief van de wetgever te volgen.

Mocht u bij de selectie en on boarding van de vertrouwenspersoon advies willen hebben, zijn wij daartoe uiteraard graag bereid.