Skip to main content

Wat zijn de keuzes die aandeelhouders moeten maken als een van hen zijn/haar aandelen moet of wil verkopen?

Vrijwillige verkoop

In de statuten en/of aandeelhoudersovereenkomst zijn over het algemeen afspraken opgenomen over hoe te handelen als een van de aandeelhouders zijn/haar aandelen wilt verkopen. Als dan ook de wijze van waardebepaling is vastgelegd staat niets een soepele transactie in de weg.

Als dat niet het geval is, is het raadzaam een advocaat en een accountant in de arm te nemen.

Gedwongen verkoop

Mochten de aandeelhouders er samen niet uitkomen, zijn er nog andere wegen om tot een verkooptransactie te komen:

  • Geschillenregeling

De geschillenregeling kent twee regelingen: de uitstotingsregeling en de uittredingsregeling.

  • Uitstotingsregeling

Als het gedrag van een aandeelhouder de belangen van de BV ernstig schaden, kunnen de overige aandeelhouders een gedwongen verkoop vorderen. Als de overige aandeelhouders een derde of meer van de aandelen bezitten kunnen ze die vordering aan de civiele rechter voorleggen. Uiteraard zal hun zaak stevig onderbouwd dienen te zijn.

  • Uittredingsregeling

Als een aandeelhouder van mening is dat zijn/haar belangen ernstig geschaad worden door een andere aandeelhouder kan hij/zij bij de civiele rechter vorderen dat de betreffende aandeelhouder niet langer betrokken is bij de BV. Ook in dit geval is een stevige onderbouwing een vereiste.

Uitkoopregeling

Een aandeelhouder met 95% van de aandelen of meer kan via de civiele rechter de kleinere aandeelhouders uitkopen.


Conclusie

Heeft u een verschil van inzicht met uw mede aandeelhouder en komt u er waarschijnlijk niet samen uit?

Dan is het verstandig u te laten bijstaan door een ervaren ondernemingsrecht advocaat.