Skip to main content

Veel bedrijven worden gestart door twee mensen die bestuurder zijn en tevens voor 50% aandeelhouder. Als het goed is, zijn er statuten en managementovereenkomsten die deskundig opgesteld zijn, die voorzien in de situatie dat beiden niet meer door een deur kunnen. Altijd lastig, omdat je bij je huwelijk ook niet afspraken maakt over een scheiding, maar toch is het verstandig.

Maar ook als er vooraf goede afspraken zijn gemaakt, kan er een onwerkbare situatie ontstaan die aan een rechtbank voorgelegd moet worden.

Uitstoten van een aandeelhouder

De onenigheid tussen de aandeelhouders kunnen dermate hoog opgelopen zijn, dat een van beiden van mening is dat er onmiddellijk moet worden opgetreden. Er kan een verdenking van fraude zijn ontstaan. Er kan sprake zijn van een stijl van leidinggeven waardoor medewerkers ontslag nemen. In ieder geval is de gedachte dat de gang naar de Ondernemingskamer (wat een tijdrovende procedure is) niet afgewacht kan worden.

Dus wordt er gekozen voor een kort geding procedure bij de voorzieningenrechter. Als die rechter ook van oordeel is, dat hier sprake is van een spoedeisend belang kan de rechter de betrokken aandeelhouder dwingen zijn aandelen te verkopen en daarmee is hij/zij uitgestoten.

De onderbouwing voor het verzoek van uitstoting dient stevig te zijn. Hard gemaakt moet worden dat de voortgang (of wellicht zelfs levensvatbaarheid) van de onderneming ernstig in gevaar is als er niet wordt ingegrepen.

De uitgestotene kan deze beslissing aanvechten middels een bodemprocedure.

Conclusie

Als er sprake is van een patstelling tussen aandeelhouders met een 50/50 verdeling en de tijd ontbreekt om het geschil aan de Ondernemingskamer voor te leggen, is er de mogelijkheid het middels een kort gedingprocedure aan de voorzieningenrechter voor te leggen en die is bevoegd hard in te grijpen.

Maar de zaak moet wel aan alle kanten goed onderbouwd zijn. Wij kunnen u bijstaan in het opbouwen en toetsen van het dossier en uw zaak voorleggen aan de rechter.

Voorkomen dat u een gang naar de rechter moet maken in een dergelijk geschil heeft natuurlijk altijd de voorkeur. Ook daarin kunnen wij u bijstaan.