Skip to main content

Elke onderneming kent arbeidsvoorwaarden, maar waar de een die inzichtelijk maakt middels een personeelshandboek houdt de ander het bij een beknopte mededeling tijdens het on boarding proces.

De wetgever heeft bepaald dat dat anders moet. De arbeidsvoorwaarden dienen nu transparant te zijn.

Wat houdt dat in?

Scholingsplicht en studiekosten

 • Cursussen en opleidingen die de werkgever verplicht aan de werknemer aan moet bieden als gevolg van wetgeving of afspraken in de CAO moeten zonder kosten zijn voor de werknemer en de studietijd geldt als werktijd.
 • Het is niet meer toegestaan scholingskosten te verhalen op de werknemer als die voortijdig vertrekt.

Nevenwerkzaamheden

 • U mag het de werknemer niet meer verbieden nevenwerkzaamheden te hebben, tenzij er sprake is van een objectieve rechtsvaardigheidsgrond.
 • Die rechtsvaardigheidsgrond kan bestaan uit gezondheid en veiligheid, bescherming van vertrouwelijkheid van bedrijfsgevoelige informatie, integriteit van overheidsdiensten dan wel vermijden van belangenconflicten.

Geheel of grotendeels onvoorspelbaar arbeidspatroon

 • Ook als de uren in uw onderneming geheel of grotendeel onvoorspelbaar zijn, dient u aan te geven op welke momenten arbeid moet worden verricht. (referentiedagen en -uren)
 • Werknemer mag vervolgens arbeid buiten die referentiemomenten weigeren.
 • Het verzoek tot verrichten van arbeid moet werkgever tenminste 4 dagen van tevoren doen of de CAO moet anders bepalen. Werknemer mag weigeren als aan die voorwaarde niet is voldaan.

Verzoek werknemer om meer transparante arbeidsvoorwaarden

 • Na 26 weken mag een werknemer verzoeken om meer transparante arbeidsvoorwaarden. Werkgever moet binnen een maand reageren. Een werkgever van een kleine onderneming krijgt twee maanden extra tijd. Als er binnen die termijn geen reactie komt, beschouwt de wetgever het verzoek als ingewilligd.

Uitbreiding informatieplicht werkgever

De bestaande informatieplicht wordt uitgebreid met:

 • Vermelding waar de werknemer zijn/haar arbeid verricht dan wel vrij is dat zelf te bepalen.
 • Informatie over betaald verlof, anders dan vakantie.
 • Informatie over de verschillende bestanddelen van het loon.
 • Regelingen m.b.t. het overwerk.
 • Arbeidstijden dan wel referentiedagen bij een geheeld of grotendeels onvoorspelbaar arbeidspatroon.
 • Minimale termijn die de werkgever in acht moet nemen bij het verzoek tot arbeid bij een flexibel contract en het aantal gewaarborgde betaalde uren.
 • Procedure en opzegtermijn bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
 • Bij een uitzendovereenkomst dient de werkgever de identiteit van de inlener bekend te maken zodra die bekend is.
 • Verstrekking gegevens omtrent de proeftijd.
 • Informatie omtrent het recht op scholing.

De meest essentiële informatie dient binnen een week na aanvang werk te worden verstrekt.

Werkgever kan het vervelend vinden als werknemer zich beroept op het bovenstaande, maar het is geen grond voor ontslag.

Het is altijd verstandig periodiek de arbeidsvoorwaarden kritisch te bekijken  en eventueel te updaten. Bovenstaande eisen geven dat nog meer urgentie.

Er zijn verschillende manieren om uw werknemers deze informatie te verstrekken. Wij adviseren een digitaal personeelshandboek ter wille van de flexien vergeet niet uw medewerkers te laten tekenen voor inzage inhoud, zodat u de informatie aantoonbaar heeft gedeeld. Dat dient uiteraard ook te gebeuren als het handboek een update krijgt.

Indien gewenst kunnen wij u bijstaan in het checken van uw arbeidsvoorwaarden en het opstellen van een personeelshandboek.