Skip to main content

In Nederland zijn veel mensen lid van een vereniging en na verloop van tijd beëindigen ze zelf hun lidmaatschap om welke reden dan ook.

Ze kunnen echter ook uit de vereniging gezet worden middels een royement.

Volgens de wet is het bestuur bevoegd tot zo’n harde sanctie, tenzij in de statuten opgenomen is dat dat recht voorbehouden is aan bijvoorbeeld de algemene ledenvereniging.

Een bestuur van een vereniging mag overgaan tot royement als een lid in strijd handelt met de statuten, belangen en/of beleid van de vereniging. Tevens kan het schade toebrengen aan de belangen van de vereniging een grond zijn voor royement.

Het betreffende dient altijd gehoord te worden voor het besluit genomen wordt.

Wat te doen?

Aangezien royement een zwaar besluit is met verstrekkende gevolgen dient dit uiterst zorgvuldig te geschieden.

Juist deze zorgvuldigheid (of gebrek daaraan) kan aangevochten worden bij de voorzieningenrechter. Middels een kort geding kan verzocht worden het besluit op te schorten.

Naast de normen van redelijkheid en billijkheid zal de rechter toetsen of het bestuur (dan wel de algemene ledenvergadering) de benodigde zorgvuldigheid in acht heeft genomen.

Conclusie

Een royement is een besluit met verstrekkende gevolgen dat met succes aangevochten kan worden als het inhoudelijk niet sterk onderbouwd is en niet de juiste stappen zijn gezet.

Het is daarom aanbevelingswaardig voorafgaand aan het nemen van zo’n besluit het dossier te laten toetsen door een ervaren advocaat. Daarin kunnen wij u bijstaan.

Het is natuurlijk altijd beter een conflict in de minne te schikken en ook daarin kunnen wij u bijstaan.