Skip to main content

Wanneer partijen een (mondelingen of schriftelijke) overeenkomst aangaan, hebben zij over en weer verplichtingen. Als zij aan die verplichtingen voldoen, is er sprake van nakoming.

Echter, in het geval een partij niet, niet deugdelijk of niet tijdig aan zijn verplichting voldoet is er sprake van een wanprestatie, ofwel een tekortkoming in de nakoming.

Dan stuurt de eisende partij een ingebrekestelling om de wederpartij te sommeren zich alsnog aan de afspraken te houden. Een redelijke termijn dient daarbij in acht genomen te worden.

Als wederpartij niet reageert of aangeeft zich niet aan de afspraken te kunnen/willen houden, is hij/zij in verzuim.

Dan bent u bevoegd nakoming te vorderen.

 

Er zijn twee manieren:

Buitengerechtelijk

U kunt een advocaat in de arm nemen om de wederpartij nogmaals te manen zijn/haar verplichtingen na te komen. Doorgaans schrikken partijen daarvan en wordt er alsnog een schikking getroffen.

Gerechtelijk

Als u op de juiste wijze de wederpartij ingebreke heeft gesteld en de overeenkomst laat niets aan duidelijkheid over, kunt u uw gelijk halen bij de rechter.

In beide gevallen is het raadzaam zich te laten bijstaan door een ervaren advocaat.