Skip to main content

Koper huis trekt zich terug

Het komt voor dat de koper van een huis zich terugtrekt. Er zijn enkele belangrijke redenen op basis waarvan een koper uiteindelijk toch van de koop af wil zien. In welke gevallen kunt u een boete opeisen indien de koper zich terugtrekt?

Terugtrekken binnen de wettelijke bedenktijd

De koper van uw huis heeft volgens de wet drie dagen bedenktijd. Bovendien is het mogelijk om in het koopcontract een langere bedenktijd af te spreken. Binnen deze bedenktijd kan de koper zonder opgaaf van reden af zien van de koop, zonder dat dit gevolgen heeft. Op de dag dat de koper een afschrift krijgt van het getekende koopcontract gaat deze wettelijke bedenktijd in. Van de drie dagen bedenktijd moeten er wel tenminste twee werkdagen zijn.

Beroep op ontbindende voorwaarden

In het koopcontract kunnen verschillende ontbindende voorwaarden worden opgenomen. Het is wel altijd slim om aan die voorwaarden een termijn te verbinden; bijvoorbeeld één maand voor het regelen van de financiering. Andere ontbindende voorwaarden kunnen bijvoorbeeld zijn het verkopen van de huidige woning, de bouwtechnische keuring of het verkrijgen van een huisvestingsvergunning. Binnen de in het koopcontract gestelde termijn kan de koper op basis van de daarin opgenomen ontbindende voorwaarden afzien van de koop.

Terugtrekken zonder geldige reden: koper blijft in gebreke

Er kunnen echter ook situaties zijn waarin het afzien van de koop wél gevolgen heeft. Bijvoorbeeld wanneer pas na de daarvoor gestelde termijn een beroep gedaan wordt op een ontbindende voorwaarde of wanneer de leveringsakte door de koper niet getekend wordt. Ook kan het zo zijn dat de koper de koopsom niet voldoet. Indien de koper aantoonbaar in gebreke blijft dient deze de boete te betalen die in het koopcontract is opgenomen.

Deze boete betreft meestal 10 procent van de koopsom en vaak moet de koper voor dit bedrag vooraf een bankgarantie of waarborgsom afgegeven. Indien de koper in gebreke blijft krijgt hij dit geld niet retour, waardoor de boete is voldaan. Ook wanneer er geen waarborgsom of bankgarantie is afgegeven dient een koper die zonder geldige reden van de koop afziet de afgesproken boete te betalen aan de verkoper van het huis.

Om de boete opeisbaar te maken is het altijd belangrijk om de koper formeel in gebreke te stellen. Volg hiervoor de in het koopcontract gemaakte afspraken en stel daarbij de in het koopcontract genoemde termijn waarbinnen de koper alsnog aan zijn verplichtingen kan voldoen. Geeft de koper hieraan geen gehoor dan is deze in verzuim en wordt de boete in de meeste gevallen opeisbaar. Een vastgoedadvocaat kan u hierbij ondersteunen.

Forsyte Advocaten, specialist voor het MKB, is actief in de BeNeLux.