Skip to main content

Mededelingsplicht verkoper

De verkoper van een huis dient bij het aangaan van de verkoopovereenkomst niet alleen rekening te houden met zijn eigen belangen. De verkoper heeft namelijk een mededelingsplicht, waardoor gebreken die bij hem bekend zijn direct gemeld moeten worden aan de koper. Dit kan met zich meebrengen dat de verkoper ook ongevraagd inlichtingen moet verstrekken aan de potentiële koper van het huis. Hoe ver strekt deze mededelingsplicht?

Hoe ver strekt de mededelingsplicht

De algemene regel is dat de verkoper de koper moet informeren over voor de koper onbekende eigenschappen van het huis, die de verkoper kende of behoorde te kennen en waarvan deze wist of had moeten weten dat ze voor de koper belangrijk zijn.  Een verkoper moet gebreken die hem bekend zijn dus direct melden aan de koper en dit geldt ook voor gebreken die voor de koper niet duidelijk zichtbaar zijn.

Indien de verkoper het gebrek kent of had horen te kennen is er dus bijna altijd sprake van een mededelingsplicht. Denk bijvoorbeeld aan een lekkage in het dak, houtrot in de vloeren, bodemverontreiniging of een hoog risico daarop en ernstige geluidsoverlast of andere voor de koper relevante hinder. Wanneer u als verkoper bijvoorbeeld weet dat de koper erg veel belang hecht aan rustig huis terwijl er ernstige geluidsoverlast is van een nabij gelegen gebouw, dan moet u dit aan de koper mededelen.

Ook indien er rechten van anderen rusten op het te verkopen perceel, zoals een recht van overpad, dient de verkoper dit aan de koper mede te delen. Om te voorkomen dat u als verkoper niet aan uw mededelingsplicht voldoet is het verstandig om deze lijst van de NVM te raadplegen en in te vullen.

Grenzen mededelingsplicht

De mededelingsplicht van een deskundige verkoper strekt verder dan die van een andere verkoper. De grenzen aan de mededelingsplicht van een verkoper die niet wordt bijgestaan door een verkoopmakelaar zullen daardoor eerder bereikt worden.

Kan de koper de gebreken eenvoudig zelf waarnemen, denk aan scheuren in de muur of schimmel, dan geldt de mededelingsplicht niet. Wel moet de verkoper desgevraagd meer informatie verschaffen.

Daarnaast heeft ook de koper een plicht, namelijk een onderzoeksplicht. Wanneer de koper geen of duidelijk onvoldoende onderzoek doet, kan dit nadelige gevolgen hebben voor de koper. De verkoper kan echter niet ontkomen aan zijn mededelingsplicht door te stellen dat de koper niet aan zijn of haar onderzoeksplicht heeft voldaan. Slechts in uitzonderlijke gevallen, waarin beide partijen niet aan hun plicht hebben voldaan, kan de rechter tot de conclusie komen dat de hierdoor ontstane schade gedeeld moet worden.

Gevolgen schenden mededelingsplicht

Indien de verkoper zijn mededelingsplicht geschonden heeft kan dit tot gevolg hebben dat de verkoper de schade moet vergoeden of herstellen. Het kan in ernstige gevallen zelfs het terugdraaien van de verkooptransactie tot gevolg hebben. Echter, in de praktijk wordt de verkoper niet vaak aansprakelijk gesteld. De koper moet dan immers bewijzen dat de verkoper bewust informatie heeft achtergehouden en dat het gebrek al voor de verkoop aanwezig was.

Indien u na de koop gebreken aan de woning ontdekt is het daarom altijd zaak zo snel mogelijk een vastgoedadvocaatin de arm te nemen.

 

Forsyte Advocaten, specialist voor het MKB, is actief in de BeNeLux.