Skip to main content

Geheimhoudingsbeding: wat houdt het in?

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst bestaan er een aantal bedingen waar u zich als werknemer aan moet houden. Dit worden ook wel clausules genoemd. Een aantal voorbeelden zijn het proeftijdbeding, het concurrentiebeding en het geheimhoudingsbeding. In dit artikel zal worden ingegaan op het geheimhoudingsbeding en wat dit precies inhoudt.

Definitie

Bij een geheimhoudingsbeding wordt er afgesproken dat de werknemer geen vertrouwelijke informatie aan derden verstrekt. Informatie wordt als vertrouwelijk gezien wanneer de werkgever dit uitdrukkelijk heeft verklaard of wanneer de werkgever dit uit de omstandigheden behoorde af te leiden. Wanneer een werknemer toch geheime informatie verstrekt aan een derde, is dit een wanprestatie. Hij is namelijk zijn verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst niet nagekomen. Het geheimhoudingsbeding werkt ook nog na het beëindigen van de overeenkomst. Dus zowel tijdens als aan het einde van de overeenkomst. Wanneer er schade is geleden, kan de werkgever deze op de werknemer verhalen. In de volgende alinea zal er worden ingegaan op deze geleden schade.

Schadevergoeding

Er kan in het geheimhoudingsbeding zijn opgenomen dat een werknemer een vast bedrag aan schadevergoeding verschuldigd is, wanneer hij zich niet houdt aan het geheimhoudingsbeding. De werkgever kan in plaats van een boete ook de volledige schadevergoeding verhalen op de werknemer. Dit kan verhaald worden op grond van wanprestatie wegens het schenden van de verplichting tot geheimhouding. Het is echter wel óf een schadevergoeding óf een boete. Het is niet mogelijk om beide te vorderen. Wanneer er tussen de werkgever en werknemer wordt afgesproken dat de werknemer een boete verschuldigd is bij overtreding van het geheimhoudingsbeding, is het niet meer mogelijk om een volledige schadevergoeding op te eisen.

Duur

Het geheimhoudingsbeding geldt in beginsel voor de periode dat de arbeidsovereenkomst van kracht is en voor de periode erna. Het is dus als werkgever verstandig om dit uitdrukkelijk in de overeenkomst op te nemen. Veel werkgevers weten namelijk niet dat het geheimhoudingsbeding ook nog voortduurt na het einde van de arbeidsovereenkomst. Het komt in de praktijk namelijk veel voor dat juist een ex-werknemer zich schuldig maakt aan het schenden van de geheimhoudingsplicht.

Wet

Het geheimhoudingsbeding is niet in de wet geregeld. Dit beding volgt zich echter uit de norm van het goed werknemerschap. Dit is geregeld in artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek. Hierin staat dat de werknemer verplicht is zich als een goed werknemer te gedragen. Bij het verspreiden van geheime informatie gedraagt de werknemer zich niet als een goed werknemer en handelt hij in strijd met de wet. Werknemers zijn immers tegenover de werkgever verplicht om zich in beginsel te houden tot discretie en loyaliteit.

Bij verdere vragen omtrent het geheimhoudingsbeding, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Forsyte Advocaten, specialist voor het MKB, is actief in de BeNeLux.