Skip to main content

Beslaglegging opheffen

In artikel 705 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is het opheffen van beslaglegging geregeld. Hieronder gaan we verder in op de soorten beslag en de voorwaarden bij het opheffen daarvan.

Soorten beslag

Er zijn twee soorten beslag te onderscheiden, namelijk conservatoir en executoriaal beslag.

Conservatoir beslag betekent dat er al wel een vordering is, alleen nog geen uitvoerbare titel om de vordering te innen. Een uitvoerbare titel vloeit voort uit onder andere een rechterlijke uitspraak. De rechter moet dus bepalen of de vordering terecht is. Pas dan mag de vordering worden geïnd.

Bij executoriaal beslag is aan beide al voldaan. Er is sprake van een vordering en een uitvoerbare titel. Deze uitvoerbare titel is verkregen door bijvoorbeeld een al gevoerde procedure.

Voorwaarden opheffen beslaglegging

Beslaglegging opheffen wordt in de wet omschreven als volgt omschreven: “de voorzieningenrechter die verlof tot het beslag heeft gegeven kan, rechtdoende in het kort geding, het beslag op vordering van elke belanghebbende opheffen, onverminderd de bevoegdheid van de gewone rechter.” Van het opheffen van beslaglegging is slechts sprake, indien:

  • Er sprake is van een voorzieningenrechter;
  • deze verlof tot het beslag heeft gegeven;
  • hij recht doet in kort geding;
  • er beslag op vordering is;
  • er sprake is van een belanghebbende;
  • de bevoegdheid van de gewone rechter onverminderd is.

De eerste voorwaarde is heel simpel: de zaak moet aanhangig zijn gemaakt bij een voorzieningenrechter. Dezelfde voorzieningenrechter moet de beslaglegging hebben toegewezen.

Rechtdoende in het kort geding betekent dat bij een hoger beroep of het in cassatie gaan, het oordeel afgestemd moet worden op het vonnis dat de bodemrechter in hoofdzaak heeft gewezen. Het Hof of de Hoge Raad moet dus rekening houden met het oordeel van de rechtbank.

Er moet daarnaast sprake zijn van een beslaglegging op vordering. Zonder beslaglegging op vordering kan er ook geen beslaglegging worden opgeheven.

Alleen het beslag op vordering van een belanghebbende kan worden opgeheven. Een belanghebbende is iemand die betrokken is bij een besluit of een geschil en daar belang bij heeft.

De bevoegdheid van de gewone rechter is toegekend aan de kantonrechter. Naast de voorzieningenrechter is dus ook de kantonrechter bevoegd kennis te nemen van deze zaak.

 

Hulp nodig bij het opheffen van beslag? Neem vrijblijvend contact met ons op!

 

Forsyte Advocaten, specialist voor het MKB, is actief in de BeNeLux.