Skip to main content

Valsheid in geschrifte

Artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht (WvSr) stelt het vervalsen van documenten strafbaar. Dergelijke valsheid in geschrifte kan bestraft worden met een (hoge) geldboete of zelfs een lange gevangenisstraf. Hieronder gaan we nader in op dit delict en de voorwaarden die daaraan gekoppeld zijn.

Voorwaarden valsheid in geschrifte

Valsheid in geschrifte is een vorm van fraude. Volgens de wet is sprake van valsheid in geschrifte indien iemand een geschrift, dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk wordt opgemaakt of vervalst, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken. Van valsheid in geschrifte in slechts sprake indien:

  • Er sprake is van een geschrift;
  • Dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen;
  • Dat vervalst is of valselijk is opgemaakt;
  • Met het oogmerk het document te gebruiken alsof het echt en onvervalst is.

Van een geschrift is al heel snel sprake. In principe vallen alle met letters of cijferschrift bedrukte stukken hieronder. De Hoge Raad stelt vast dat het moet gaan om vastgelegde gegevens die (enige tijd) te lezen moeten zijn, met of zonder hulpmiddel. Ook codes of stempels kunnen daarom als geschrift worden aangemerkt.

Het geschrift moet vervolgens het doel hebben om iets te bewijzen. Schriften die dat doel niet hebben zullen doorgaans immers geen rechtsgevolg hebben.

Van valselijk opmaken of vervalsen is sprake indien de inhoud van een document gewijzigd wordt door iets te veranderen, te verwijderen of juist toe te voegen. Ook het gedeeltelijk leeglaten van bijvoorbeeld een formulier (niets doen) kan volgens de Hoge Raad echter tot valsheid in geschrifte leiden. Bijvoorbeeld wanneer men valselijk iets niet vermeldt of invult.

Of het vervalste geschrift uiteindelijk daadwerkelijk gebruikt wordt is voor de juridische strafbaarheid niet relevant. Wel is het van belang dat er een oogmerk was om het document te gebruiken alsof het echt en onvervalst was.

Een vals geschrift gebruiken

Ook wanneer u het geschrift zelf niet heeft vervalst maar deze wel opzettelijk gebruikt, voorhanden heeft of aflevert kunt u volgens lid 2 van art. 225 WvSr strafbaar zijn. Het voorhanden hebben of afleveren is dus alleen strafbaar indien er opzet in het spel is. Dit is het geval indien u weet of redelijkerwijs had moeten weten dat het geschrift bestemd is voor strafbaar gebruik

Gevolgen

Op valsheid in geschrifte staat een straf variërend van een geldboete tot ontzetting uit een beroep of ambt of een celstraf tot maximaal 8 jaren. Ook kan, zelfs al bij een verdenking, een registratie in het EVR- en Incidentenregister volgen. Hierdoor kunt u problemen ondervinden met het aanvragen van een verzekering, hypotheek of krediet.

 

 

Forsyte Advocaten, specialist voor het MKB, is actief in de BeNeLux.