Skip to main content

Nu veel ondernemers in zwaar verkeren of gaan verkeren komt men helaas voor de vraag te staan of men het faillissement van de onderneming afwacht of zelf het initiatief neemt voor een turboliquidatie. In het navolgende gaan we in op de verschillende afwegingen.

Wat is turboliquidatie?

Een ondernemer kan een vennootschap op laten houden te bestaan middels een turboliquidatie.

Overweging kan zijn dat er geen activiteiten binnen de vennootschap ontplooid worden en er ook geen plannen zijn in die richting. Het laten voortbestaan van een vennootschap zonder baten kost alleen maar geld. U houdt de administratie bij, doet BTW aangifte, schrijft AVA’s uit, etc. Overgaan tot beëindiging is dan een logische stap.

Een andere overweging kan het afwenden van een naderend faillissement zijn en ook hier graag het initiatief willen nemen.

De aandeelhoudersvergadering neemt een ontbindingsbesluit en indien er geen baten meer in de onderneming aanwezig zijn, houdt de onderneming op te bestaan. Het gebrek aan baten is vereiste voor een turboliquidatie. Anders dient men over te gaan tot ontbinding met vereffening.

Ook als een vennootschap slechts over schulden beschikt, kan men overgaan tot een turboliquidatie.

Het is een effectief en snel middel om bedrijfsstructuren op te schonen en te reorganiseren.

Hoe te handelen?

De ontbinding van de vennootschap dient uiteraard op de juiste wijze te geschieden. Dat betekent een juiste oproeping van de aandeelhoudersvergadering en het besluit dient de vereiste meerderheid te hebben.

Op dat moment houdt de vennootschap op te bestaan en bestuurder(s) maken hiervan melding bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel waar de vennootschap staat ingeschreven.

Er vindt geen controle plaats of een vennootschap echt niet meer over baten beschikt.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Een crediteur kan zijn vraagtekens hebben bij deze actie en vermoeden dat er wel degelijk baten aanwezig waren, maar weggesluisd.

De enige manier om daar achter te komen is een gerechtelijke procedure aanspannen. De bewijslast ligt bij de crediteur. Die moet aannemelijk maken dat er baten in de vennootschap aanwezig waren.

Als de crediteur daarin slaagt, kan de vordering wellicht toch nog geïnd worden en heeft de bestuurder een probleem qua bestuurdersaansprakelijkheid. De rechter kan de ontbinding terug draaien, de vennootschap alsnog failliet verklaren en bestuurder(s) persoonlijk aansprakelijk stellen voor de schulden van de vennootschap. Een vereffenaar zal worden aangesteld.

Er zijn dus risico’s verbonden aan een turboliquidatie. Het dient zeer zorgvuldig te gebeuren en advies van een ervaren ondernemingsrecht advocaat is aan te bevelen.

Cruciaal is de vraag of er baten aanwezig zijn. Is dat het geval kan de vennootschap alleen middels een faillissement of normale liquidatie beëindigd worden. Een crediteurenakkoord (bijvoorbeeld een WHOA) behoort dan ook tot de mogelijkheden.

Tevens mag er geen sprake zijn van selectieve betaling. Bepaalde crediteuren mogen niet vlak voor de liquidatie betaald worden en anderen niet zonder dat daar een geldige reden voor is.

Lopende verplichtingen zoals een huurovereenkomst en arbeidsovereenkomsten dienen voor de liquidatie op een correcte wijze beëindigd te zijn.

Als er dividend wordt uitbetaald terwijl de vennootschap niet aan de lopende verplichtingen kan voldoen, kan de bestuurder(s) daarop aangesproken worden.

Wetgeving is in de maak om schuldeisers beter te beschermen bij een turboliquidatie. Bedrijven moeten dan aan gaan tonen dat de turboliquidatie noodzakelijk was. Het is nog onbekend wanneer de wet ingaat.

Wellicht zoekt u advies m.b.t. de raadzaamheid van een eventuele turboliquidatie. Wij staan u graag bij.