Skip to main content

Steunakkoord

In de Coronacrisis zijn er veel ondernemingen die te maken krijgen met omzetverliezen. Hierdoor kunnen zij onder andere de huur ook niet meer betalen. Sinds kort is het Steunakkoord de wereld in geroepen. Het doel van dit akkoord is onder andere om het liquiditeitsvraagstuk als gevolg van de Coronacrisis op te lossen, begrip te tonen voor de verscheidenheid van belangen en samen door de pijn te gaan. Het idee is om de pijn te verdelen tussen retailers, verhuurders, banken en de overheid.

Verder heeft het als doel bij te dragen aan draagkracht en daadwerkelijke impact van de Coronacrisis in te dammen. Hierbij is het uitgangspunt fairness en het helpen van bedrijven die het nodig hebben. Daarnaast zullen partijen gezamenlijk liquiditeit en solvabiliteit creëren om na de Coronacrisis vooruit te kunnen. Liquiditeit is de mate waarin een onderneming aan lopende financiële verplichtingen kan doen. Solvabiliteit is de mate waarin een onderneming aan haar schulden kan voldoen.  Tot slot is het doel van het akkoord om de winkels zo spoedig mogelijk weer veilig open te laten kunnen gaan. Dit echter wel binnen de door de overheid gestelde kaders. In dit artikel leest u alles over dit Steunakkoord.

Korte termijn

Op korte termijn zal het opschorten van de huur voor veel verlichting zorgen voor de getroffen branches. De Nederlandse retailers die een omzetdaling hebben van minimaal 25% in de maanden april, mei en juni van 2020, zullen in aanmerking komen voor huuropschorting. De periode waarover de retailer huuropschorting kan krijgen, is drie maanden vanaf de maand april 2020. De huuropschorting zal voor zoveel mogelijk verlichting moeten zorgen. Het minimum aan opschorting zal 50% bedragen, waar nodig bijvoorbeeld zelfs 75 tot 100%. Mits dit mogelijk is voor de verhuurder, rekening houdend met proportionaliteit in grootte en draagkracht. Door de complexiteit van de huuropschorting is maatwerk nodig voor internationale retailers, retailers met vestigingen en formules in het buitenland en retailers met een internationale aandeelhouder. Maatwerkafspraken worden alleen aangegaan bij een constructieve opstelling van retailer.

Verder dienen de verhuurder en financiers geen gebruik te maken van huuruitzettingen danwel geen aanspraak op bank- en/of concerngaranties als partijen zich aan het Steunakkoord verbinden en naleven, om in aanmerking te komen voor huuropschorting. Dit onder de voorwaarde dat dit niet noodzakelijk is om de belangen te beschermen.

Tot slot is de verlichting door middel van huuropschorting echter alleen van toepassing indien het omzetverlies direct aantoonbaar is als gevolg van de Coronacrisis.

Winkelopening en Retailondernemer

Voor een veilige winkelopening ten behoeve van het genereren van omzet vanaf de nog nader vast te stellen datum binnen de richtlijnen van de overheid, dienen retailers maximale inspanning te leveren. Verder dienen retailers af te zien van eenzijdige betalingsregelingen en verbinden zich aan huurbetalingen voor zover het binnen hun mogelijkheden past, en in goed overleg met de verhuurder.

Transparantie van omzetverlies

Een retailer kan alleen deelnemen aan het Steunakkoord indien hij een volledige, controleerbare transparantie van de omzet(verlies) ter beschikking heeft. Omzetverlies betreft in elk geval offline omzet. De online omzet is echter onderdeel van maatwerk.

Lange termijn

Ook op de lange termijn zijn er maatregelen die voor verlichting zorgen. Het is mogelijk dat er kwijtschelding van betalingsverplichting aan de orde komt. Dit gebeurt indien er na 3 maanden een daadwerkelijke impact te constateren is. De kwijtschelding vindt plaats per retailer, verhuurder of locatie.

De methodiek voor de mogelijke kwijtschelding op termijn werd in een nader overleg besproken, namelijk in mei. Dit kon eerder nog niet plaatsvinden, omdat de schade als gevolg van de corona crisis nog niet goed te bepalen viel. In een tweede overleg werd bepaald dat er geen algemene regels zullen komen die gevolgd moeten worden. Wel werd er een voorbeeld gesteld. Voor de maanden april en mei wordt 50% van de huur kwijtgescholden en voor de maand juni wordt 50% van de huur doorgeschoven naar volgend jaar.

Het staat verhuurders vrij om verdere verlichting toe te passen een reeds getroffen afspraken hoeven niet worden teruggedraaid. Dus als een verhuurder 75% kwijtschelding hanteert, is dit ook akkoord.

Een van de belangrijkste uitgangspunten is fairness. Hierbij kunt u denken aan garanties of het verlengen van een huurtermijn. Beide partijen worden getroffen door de corona crisis en willen graag een eerlijke deal.

Vervolg Steunakkoord

Er wordt een oproep gedaan aan alle partijen die nog geen afspraken hebben gemaakt. De afspraken zoals deze nu zijn vastgelegd in het Steunakkoord en de uitwerking daarvan volstaan momenteel. Deze afspraken hebben voldoende draagvlak bij alle stakeholders. Ook de overheid en banken ondersteunen het akkoord en hebben maatregelen getroffen om ondernemers en bedrijven te ondersteunen. Het steunen vanuit de overheid ziet voornamelijk op het bieden van liquiditeitssteun aan onderneming door middel van de BMKB-regeling. Deze maatregelen leveren op dit moment een bijdrage aan de impact van corona op de retailsector.

Het Steunakkoord doet daarnaast een oproep aan alle stakeholders in de Nederlandse Retailsector.

“De Nederlandse ruimtelijke winkelstructuur is uniek en vormt de basis van de manier waarop we in Nederland met elkaar leven en is daarmee mede bepalend voor de wijze waarop en hoe sterk we als Nederland uit deze crisis kunnen komen. Om de leefbaarheid van binnensteden en centrumgebieden en de unieke fijnmazige winkelstructuur van Nederland te beschermen wordt door alle stakeholders een dringende oproep gedaan om in constructief overleg dit onderwerp alle mogelijke (politieke) aandacht te geven. Help elkaar waar nodig en zoek gezamenlijk naar oplossingen gedurende deze crisis, dit gezien de implicaties van social distancing en de onzekerheden naar de toekomst.“

Bij verdere vragen omtrent het huurrecht, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Forsyte Advocaten, specialist voor het MKB, is actief in de BeNeLux.