Skip to main content

Heeft u als aandeelhouder recht op informatie tijdens de vergadering van aandeelhouders (AVA)? En hoe zit dat buiten de vergadering om?

Het recht op informatie binnen de AVA

De AVA heeft recht op informatie en het bestuur van de onderneming is verplicht die te geven, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om die informatie niet te verstrekken. Dat zijn echter grote uitzonderingen.

In de AVA heeft elke individuele aandeelhouder het recht om vragen te stellen aan het bestuur van de onderneming en die is verplicht de vragen te beantwoorden. Dit is ook het geval als de vragen niet geagendeerd zijn. Maar ook hier kan het bestuur zwaarwegende redenen aanvoeren om zich te onttrekken aan deze verplichting.

Als het bestuur vermoedt dat door beantwoording van de vraag bedrijfsgevoelige informatie uit zal lekken, kan ze zich het recht voorbehouden die informatie niet te geven.

Die weigering zal dan wel beargumenteerd moeten worden. Zo zonder meer geen antwoord geven, kan aanleiding zijn voor enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer, al is dat wel een zwaar middel.

De aandeelhouder kan het bestuur ook aansprakelijk stellen op grond van een onrechtmatige daad als hij/zij meent dat zijn/haar belangen door die weigering geschaad zijn.

In het ultieme geval kan de aandeelhouder zelfs in de AVA voorstellen het bestuur te schorsen dan wel te ontslaan.

Het recht op informatie buiten de AVA

Het recht op informatie buiten de AVA ligt gecompliceerder. In beginsel heeft de aandeelhouder buiten de AVA geen recht op informatie.

Rechtspersonen zijn echter verplicht elkaar te behandelen naar de normen van redelijkheid en billijkheid, al zijn dat vage begrippen. Als de aandeelhouder kan aantonen dat hij/zij een concreet belang heeft bij het verkrijgen van de informatie dient de informatie verstrekt te worden.

Indien twee van drie aandeelhouders ook bestuurder zijn, is er sprake van zorgplicht jegens de derde aandeelhouder. Dan wordt van hen verwacht die informatie te geven.

Hoe te handelen bij een weigering

Op de AVA kunt u vragen wat u wilt. Buiten de AVA ligt het moeilijk. In principe niet en de uitzonderingen zijn vaag geformuleerd.

Bent u minderheidsaandeelhouder met een (potentieel) conflict met uw mede-aandeelhouder(s) dan wel bestuur kunt u een ervaren advocaat ondernemingsrecht om advies vragen.