Skip to main content

Wat moet u doen als u tijdens of na de aankoop van een woning wordt geconfronteerd met verborgen gebreken?

In het navolgende geven wij u enkele tips.

Wat mag u verwachten?

U mag verwachten dat de woning gebouwd is conform actuele bouwwet- en regelgeving.

Op tijd melden

In het geval dat u op verborgen gebreken stuit, wordt van de koper verwacht dat hij/zij dit zo snel mogelijk meldt bij de verkoper.

U mag echter eerst een deskundige inschakelen om er zeker van te zijn dat het daadwerkelijk om een gebrek gaat. Dat onderzoek mag u afwachten, maar het is raadzaam ook de opdracht tot onderzoek alvast te melden bij de verkopende partij.

Het koopcontract

Het NVM-koopcontract kent een aantal standaard bepalingen die de risico’s verdelen. Zo zijn de gebreken die bij de aankoop bekend zijn voor rekening van de koper.

Laat de woning dus voorafgaand aan de transactie keuren.

Ouderdomsclausule

Bij een oudere woning heeft u uiteraard een hoger risico op gebreken en middels de ouderdomsclausule in het koopcontract is duidelijk dat u lagere eisen dient te stellen. U dient er zelfs rekening mee te houden dat direct na aankoop onderhoud zal moeten worden verricht. Ook als dit niet vooraf besproken is en/of vastgelegd is. De verkopende partij hoeft niet uit eigen beweging gebreken te melden, maar moet uiteraard desgevraagd dit wel melden.

Bij een oudere woning is het dus zaak voorafgaand aan de transactie de woning te laten keuren en bij de verkopende partij goed door te vragen.

Mededelingsplicht van de verkoper

De verkopende partij heeft een mededelingsplicht en indien hij/zij onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt aangaande de staat van de woning handelt de verkoper in strijd met de mededelingsplicht. U kunt als koper een beroep doen op dwaling of non-conformiteit.

U dient wel aan te kunnen tonen dat verkoper wist of behoorde te weten van de vastgestelde gebreken.

Bouwkundige keuring

Als koper heeft u een onderzoeksplicht en daarom is het raadzaam om voorafgaand aan het tekenen van de koopovereenkomst een bouwkundige keuring uit te laten voeren.

 

In het geval u als kopende of verkopende partij alle bovenstaande tips in acht heeft genomen en u desondanks een geschil heeft met de wederpartij, zullen wij u graag bijstaan.