Skip to main content

Mandeligheid

Mandeligheid is weggelegd in artikel 5:60 Burgerlijk Wetboek. Mandeligheid komt in de praktijk vaak voor; er staat bijvoorbeeld een heg tussen uw tuin en die van uw buren en de heg staat op de grens van beide erven. In dat geval is er sprake van mandeligheid, mits de grens wel in lengterichting onder de heg doorloopt. Hieronder wordt meer verteld over de voorwaarden van mandeligheid, onderhoud en toegang.

Voorwaarden mandeligheid

Volgens de wet ontstaat mandeligheid wanneer een onroerende zaak, zoals een heg of schutting, gemeenschappelijk eigendom is van de eigenaars van twee of meer erven. De onroerende zaak is voor alle partijen van nut. Mandeligheid geschiedt door middel van een notariële akte en inschrijving daarvan in de openbare registers. 

Er is dus sprake van mandeligheid, indien:

  • Het gaat om een onroerende zaak;
  • De onroerende zaak eigendom is van de eigenaars van twee of meer erven;
  • Het gemeenschappelijk nut van de erven is vastgelegd in een tussen hun opgemaakte notariële akte, die erna is ingeschreven in de openbare registers.

Onder onroerende zaken verstaan we grond, nog niet gewonnen delfstoffen, met de grond verenigde beplantingen en gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, zowel rechtstreeks of door vereniging met andere gebouwen en werken. Dit gelet op artikel 3:3 Burgerlijk Wetboek.

Daarnaast moeten de eigenaars van twee of meer erven de onroerende zaak als eigendom hebben. Het moet dus gaan om twee verschillende partijen.

Ten derde moeten de partijen samen een notariële akte opstellen en deze akte inschrijven in de openbare registers. Hierdoor leggen ze het gemeenschappelijke nut van de erven vast.

Onderhoud, renovatie en toegang

De kosten voor onderhoud, reiniging en vernieuwing komen voor rekening van alle mede-eigenaren van de mandelige zaak. Elke mede-eigenaar kan door deze bepaling van een andere mede-eigenaar vorderen om een gelijk deel bij te dragen aan de kosten. Deze verplichting kan vervallen als een aandeel van de mandelige zaak over wordt gedragen aan de overige mede-eigenaren.

Ook moet iedere mede-eigenaar aan de overige mede-eigenaren toegang tot de mandelige zaak verschaffen. Dit is vereiste die de mandeligheid met zich mee brengt. Ten slotte is het voor elke mede-eigenaar mogelijk om tegen de mandelige scheidsmuur aan te bouwen, indien er geen nadeel wordt toegebracht aan de muur of de daarmee verbonden werken.

Heeft u specifieke vragen over een mandelige zaak? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Forsyte Advocaten, specialist voor het MKB, is actief in de BeNeLux.