Skip to main content

AANMELDINGSFORMULIER BODEMPROCEDURE

AANMELDINGSFORMULIER BODEMPROCEDURE ONEERLIJKE HUURVERHOGING:

Middels dit formulier meldt u zich aan voor een bodemprocedure tegen uw verhuurder. Het doel: het terugvorderen van de onterechte huurverhogingen van afgelopen jaar bovenop de aanvangshuur.

 

Bijvoorbeeld heeft u een huurachterstand of ander geschil met de verhuurder - NB de relevante documenten dient u up te loaden onder "overig"

Forsyte Advocaten biedt de mogelijkheid uw procedure te voeren voor de lage vaste prijs van EUR 2.500 (excl. BTW), vermeerderd met de deurwaarderskosten EUR 125 per verhuurder (excl. BTW) en het griffierecht. De deurwaarderkosten en het griffierecht worden bij toewijzing van de vordering geheel vergoed door de verhuurder en de advocaatkosten worden voor een gedeelte vergoed. Indien uw rechtsbijstandverzekering de kosten van de procedure voor rekening neemt, wordt er gerekend met een uurtarief in plaats van een vast tarief.

De hoogte van het griffierecht is afhankelijk van de hoogte van de terug te vorderen huur:

Dagvaardingszaken of verzoekschriften Griffierecht natuurlijke personen
Zaken met een vordering of een verzoek van onbepaalde waarde  3  of
een waarde van niet meer dan € 500
€ 87,00
Zaken met een vordering of een verzoek van een waarde van meer dan € 500 en niet meer dan € 1.500 € 218,00
Zaken met een vordering of een verzoek van een waarde van meer dan € 1.500 en niet meer dan € 2.500 € 248,00
Zaken met een vordering of een verzoek van een waarde van meer dan € 2.500 en niet meer dan € 5.000 € 248,00
Zaken met een vordering of een verzoek van een waarde van meer dan € 5.000 en niet meer dan € 12.500 € 248,00
Zaken met een vordering of een verzoek van een waarde van meer dan € 12.500 € 706,00

Up te loaden documenten:(- ID bewijs (paspoort, ID kaart of rijbewijs) - huurovereenkomst - algemene bepalingen huurovereenkomst - betaalbewijzen huurovermakingen sinds aanvang huur - brieven met aankondiging huurverhogingen van de verhuurder - (eventueel) overig)

Klik of sleep bestanden naar dit veld om te uploaden. Je kunt tot 2 bestanden uploaden.
Toegestane formaten: .png .gif, .jpg .doc .pdf
Klik of sleep bestanden naar dit veld om te uploaden. Je kunt tot 20 bestanden uploaden.
Toegestane formaten: .png .gif, .jpg .doc .pdf
Klik of sleep bestanden naar dit veld om te uploaden. Je kunt tot 20 bestanden uploaden.
Toegestane formaten: .png .gif, .jpg .doc .pdf
Klik of sleep bestanden naar dit veld om te uploaden. Je kunt tot 100 bestanden uploaden.
Toegestane formaten: .png .gif, .jpg .doc .pdf
Klik of sleep bestanden naar dit veld om te uploaden. Je kunt tot 20 bestanden uploaden.
Toegestane formaten: .png .gif, .jpg .doc .pdf
Klik of sleep bestanden naar dit veld om te uploaden. Je kunt tot 20 bestanden uploaden.
Toegestane formaten: .png .gif, .jpg .doc .pdf

Door ondertekening verklaart u ermee akkoord te gaan dat de advocaten van FORSYTE u als eiser vertegenwoordigen in de procedure tegen de verhuurder, op basis van de aan u als bijlage bij dit formulier toegezonden algemene voorwaarden van FORSYTE Advocaten, op basis van de volgende afspraken.

De werkzaamheden worden uitgevoerd met in achtneming van de geldende regelgeving, waaronder de gedragsregels voor advocaten, verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten. De advocaten spannen zich in om de opdracht zo goed mogelijk uit te voeren, de uitkomst is echter niet gegarandeerd.

De aansprakelijkheid voor eventuele beroepsfouten van de advocaten is in zijn totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de (beroeps-) aansprakelijkheidsverzekering van het kantoor met inbegrip van het bedrag van het eigen risico.

Lees de Algemene voorwaarden via deze link.

Selecteer voor akkoord één van de keuzes om door te kunnen gaan voor ondertekening.

INDIENEN ONDERTEKEND FORMULIER:

- Druk op "Verzend"

U ontvangt een kopie van dit aanmeldingsformulier in uw email nadat het is verzonden.