Skip to main content

Wat is zorgverlof?

Volgens de wet kun je zorgverlof opnemen indien je voor een inwonend (pleeg)kind, een ouder of zieke partner moet zorgen. In dit artikel gaan we in op de standaard voorwaarden en regels voor zorgverlof en de wettelijke gevolgen voor werknemer en werkgevers. Het kan echter zo zijn dat in uw cao, bedrijfsregeling of contract andere afspraken zijn gemaakt over zorgverlof. In dat geval gelden die afspraken, ook wanneer deze nadelig zijn voor u.

Kortdurend zorgverlof

 • Per jaar heeft u recht op maximaal 10 dagen kortdurend zorgverlof.
 • Het kortdurende zorgverlof bedraagt echter maximaal 2 keer het aantal uren dat u werkt per week. Werkt u wekelijks 24 uur? Dan heeft u dus recht op maximaal 48 uur oftewel 6 dagen kortdurend zorgverlof.
 • U kunt dit kortdurende zorgverlof opnemen indien u moet zorgen voor een ziek thuiswonend kind, een zieke partner of een ouder.
 • Tijdens het verlof heeft u volgens de wet recht op tenminste 70% van uw loon.
 • De zorgverlofdagen mogen niet worden ingehouden op uw vakantiedagen.
 • Tijdens de dagen dat u kortdurend zorgverlof heeft bouwt u gewoon vakantiedagen op.

 

Langdurend zorgverlof

 • Indien u een langere tijd voor een levensbedreigend ziek kind, zieke partner of ouder moet zorgen kunt u langdurend zorgverlof opnemen.
 • Alleen indien uw kind, partner of ouder op korte termijn ernstig in gevaar is, is sprake van levensbedreigend ziek.
 • U mag in een periode van 12 aaneengesloten weken maximaal de helft minder werken.
 • De uren die u tijdens deze periode niet werkt krijgt u niet uitbetaald.
 • Neemt u tijdens een periode volledig verlof op? Dan heeft u dus tijdelijk geen inkomen. 
 • Per jaar mag zes keer de wekelijkse arbeidsduur opgenomen worden.
 • In overleg met uw werkgever mag u het verlof op een andere manier verdelen.

 

Zorgverlof en COVID-19 / Corona

Indien een werknemer een met COVID-19 besmet inwonend kind, partner of ouder moet verzorgen, kan deze kortdurend zorgverlof opnemen. In dat geval gelden de reguliere regels voor kortdurend zorgverlof. De werknemer heeft tijdens het zorgverlof recht op tenminste 70% van het loon met een minimum ter hoogte van het minimumloon. Het kan echter zijn dat in het contract of in de cao is afgesproken dat het volledige loon moet worden doorbetaald.

Calamiteitenverlof

Naast zorgverlof bestaat er ook calamiteitenverlof ook wel kort verzuimverlof genoemd. Dit verlof kunt u inzetten indien u bijvoorbeeld uw kind plots van school moet ophalen om het ziek is. Ook bij het overlijden van een direct familielid of ander uitzonderlijke calamiteit kunt u beroep doen op calamiteitenverlof. Het moet dan gaan om zeer bijzondere persoonlijke of onvoorzienbare omstandigheden waardoor u vrij moet nemen. 

U meldt het verlof bij uw werkgever en deze mag een redelijk verzoek niet weigeren. De werkgever mag u achteraf wel vragen om aan te tonen dat het verlof daadwerkelijk nodig was. U kunt, afhankelijk van de situatie, recht hebben op een paar uur tot een paar dagen calamiteitenverlof. tijdens dit verlof moet uw werkgever uw salaris doorbetalen, tenzij de cao afwijkende regels bevat.

Voorwaarden calamiteitenverlof

U heeft recht op calamiteitenverlof indien:

 • er sprake is van een overmachtssituatie waardoor u direct vrij moet nemen;
 • er bijzondere persoonlijke omstandigheden zijn waardoor u vrij moet nemen;
 • u een door de wet of overheid opgelegde plicht alleen kunt nakomen door vrij te nemen.

Voorbeelden van bovenstaande situaties zijn onder andere: een bezoek aan de de dokter dat alleen onder werktijd kan plaatsvinden, de bevalling van uw partner, een ziek kind van school moeten ophalen, het overlijden van een direct familielid, een calamiteit in huis zoals een brand of gesprongen waterleiding.

 

 

Welk salaris krijg ik tijdens mijn verlof?

Wat u krijgt doorbetaald verschilt per soort verlof:

 • Calamiteitenverlof: u krijgt uw loon doorbetaald.
 • Kortdurend zorgverlof: u krijgt minstens 70% van uw loon doorbetaald, maximaal 2 werkweken per jaar. Het bedrag dat u krijgt mag niet lager zijn dan het minimumloon.
 • Langdurig zorgverlof: uw werkgever hoeft uw salaris niet door te betalen.

Ontvangt u zorgverlof? Dan bouwt u gewoon vakantiedagen op en de verlofdagen mogen niet worden ingehouden op uw vakantiedagen.

Uitzonderingen

Het kan zijn dat uw contract of cao een alternatieve regeling bevat. Bijvoorbeeld een ander aantal verlofdagen of de afspraak dat werkgevers geen of minder loon hoeven door te betalen. Raadpleeg dus altijd uw contract en uw cao of neem contact op met een arbeidsjurist.

 


 

Forsyte Advocaten, specialist voor het MKB, is actief in de BeNeLux.