Skip to main content

Vereniging van Eigenaren

Een Vereniging van Eigenaren (VvE) komt voor in het appartementsrecht. In artikel 5:112 lid 1 sub e Burgerlijk Wetboek staat dat er een VvE moet worden opgericht in een appartementencomplex.

Appartementsrecht

Op grond van artikel 5:106 Burgerlijk Wetboek kan een eigenaar, erfpachter of opstaller een gebouw en de daar bijbehorende grond splitsen. Het gebouw en de grond worden eerst in appartementsrechten gesplitst. Een appartementsrecht is volgens lid 4 een aandeel in het gebouw of de bijbehorende grond. Daardoor is de eigenaar van het recht bevoegd tot het uitsluitend gebruik van een gedeelte van het gebouw of de grond.

Akte van splitsing

Daarna wordt de akte van splitsing in de openbare registers ingeschreven. De akte van splitsing is een notariele akte. Op basis van artikel 5:109 Burgerlijk Wetboek ontstaat de splitsing namelijk op onderstaande manier.

In de akte van splitsing staan verschillende vereisten over onder andere de bouw en inrichting van het gebouw. Artikel 5:108 Burgerlijk Wetboek bepaalt bijvoorbeeld dat de appartementen in overeenstemming met de vereisten worden gebouwd en ingericht.

Ontstaan VvE

Artikel 5:111 sub d Burgerlijk Wetboek stelt dat de akte een regelement moet bevatten. Vaak gaat het om modelregelementen. In dit regelement moet op grond van artikel 5:112 lid 1 sub e Burgerlijk Wetboek de oprichting van de VvE worden opgenomen.

De statuten

Daarnaast bevat het regelement de statuten van de vereniging. In artikel 5:112 lid 2 Burgerlijk Wetboek staan een viertal bepalingen die in de statuten moeten staan. Ten eerste bevatten de statuten de naam van de vereniging en de gemeente waar zij haar zetel heeft. Ten tweede wordt het doel van de vereniging vermeld. Bovendien stellen de eigenaren een regeling op waarin verschuldigde bedragen aan de vereniging zijn opgenomen. Ten slotte wordt er een wijze van vergadering en het verdelen van stemmen bij de vergadering bepaald.

Vergadering

De vergadering van de VvE moet minimaal een keer per jaar plaatsvinden. Tijdens deze vergadering wordt door het bestuur de jaarrekening en het jaarverslag bekend gemaakt. Er zijn ook meer vergaderingen mogelijk. Hiervoor is wel 10% van de leden met stemrecht nodig. 

Onderhoud

Voor het onderhouden van het appartementencomplex maakt een VvE gebruik van een reservefonds. Het geld dat bestemd is voor het reservefonds, staat op een aparte rekening op naam van de VvE.

De wettelijke verplichting voor een reservefonds is weggelegd in de wet Verbetering functioneren Verenigingen van Eigenaars. De jaarlijkse reservering voor het reservefonds is 0.5% van de herbouwwaarde van het gebouw. Hiervan kan worden afgeweken in een meerjarenonderhoudsplan.

Heeft u verdere vragen over de Vereniging van Eigenaren? U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen.

Forsyte Advocaten, specialist voor het MKB, is actief in de BeNeLux.