Skip to main content

Huurovereenkomst ontbinden

U heeft een geschil met uw huurder of verhuurder en wilt de huurovereenkomst laten ontbinden. Welke regels moet u hierbij in acht nemen en wat kunt u doen? Hieronder zullen we ingaan op de huurovereenkomst, artikel 7:201 Burgerlijk Wetboek, en de mogelijkheid tot ontbinding.

Voorwaarden huurovereenkomst

In de wet wordt huur gekwalificeerd als “de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie.”

Er is dus sprake van een huurovereenkomst, indien:

  • De verhuurder zich aan de huurder verbindt;
  • Een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik wordt gesteld;
  • De huurder zich tot een tegenprestatie verbindt.

De verhuurder en huurder moeten zich allereerst dus aan elkaar verbinden. Dit kan een mondelinge overeenkomst zijn of een schriftelijke overeenkomst. Het verschil is dat u bij een schriftelijke overeenkomst makkelijker aan kunt tonen dat sprake is van een overeenkomst. Onder de schriftelijke overeenkomst moeten voor de geldigheid daarvan wel de handtekeningen van beide partijen staan.

Daarnaast moet een zaak of gedeelte daarvan in gebruik worden gesteld. Zaken zijn op grond van artikel 3:2 Burgerlijk Wetboek de voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten. Hier valt bijvoorbeeld een woning of bedrijfsruimte onder.

Ten slotte verbindt de huurder zich tot een tegenprestatie. Een tegenprestatie kan van alles zijn. Dit kan een geldbedrag zijn, maar ook diensten kunnen als tegenprestatie gelden.

Ontbinden huurovereenkomst

Op grond van wanprestatie kan een huurovereenkomst worden ontbonden. Artikel 6:74 Burgerlijk Wetboek geeft de definitie van een wanprestatie. Een wanprestatie is “iedere tekortkoming in de nakoming van een verbintenis die de schuldenaar verplicht de schade die de schuldeiser daardoor lijdt te vergoeden, tenzij de tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend.”

Een tekortkoming kan bijvoorbeeld gaan over een huurachterstand of het vertonen van ongepast huurders- of verhuurdersgedrag. Let wel, aan de ontbinding van een overeenkomst door huurachterstand zijn extra voorwaarden gebonden. De huurachterstand moet namelijk minimaal drie maanden bedragen.

Daarnaast kan de ontbinding van de huurovereenkomst alleen door de rechter worden uitgeroepen. Bij complexe situaties is het verstandig juridische hulp in te schakelen.

Bij verdere vragen omtrent het ontbinden van een huurovereenkomst, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Forsyte Advocaten, specialist voor het MKB, is actief in de BeNeLux.