Skip to main content

Paulianeus handelen

Op grond van de Faillissementswet hebben alle schuldeisers een gelijk recht op een deel van de boedel. Een curator is met de taak belast om de boedel in een bepaalde volgorde te verdelen over de schuldeisers. In sommige gevallen gebeurt het echter dat bestuurders schuldeisers bevoordelen en daarmee andere schuldeisers benadelen. Bijvoorbeeld door het verkopen van een auto tegen een lagere prijs. Bij het benadelen van schuldeisers kan de curator de handeling terugdraaien. Deze handeling heet een paulianeuze handeling. Hieronder gaan we kort in op paulianeus handelen.

Voorwaarden paulianeus handelen in faillissement

Allereerst maken we onderscheid tussen onverplichte en verplichte rechtshandelingen. Rechtshandelingen zijn handelingen waardoor een rechtsgevolg intreedt, zoals het sluiten van een overeenkomst.

De onverplichte rechtshandeling staat in artikel 42 van de Faillissementswet. Onder onverplichte rechtshandeling wordt verstaan dat “de curator ten behoeve van de boedel elke rechtshandeling die de schuldenaar vóór de faillietverklaring onverplicht heeft verricht en waarvan deze bij dit verrichten wist of behoorde te weten dat daarvan benadeling van de schuldeisers het gevolg zou zijn, door een buitengerechtelijke verklaring kan vernietigen. Artikel 50, tweede lid, van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.”

De onverplichte rechtshandeling kan vernietigd worden, indien:

  • De rechtshandeling voor de faillietverklaring is verricht;
  • Er sprake is van benadeling van schuldeisers;
  • De schuldenaar van de benadeling af wist of hoorde te weten.

 

 

 

 

Forsyte Advocaten, specialist voor het MKB, is actief in de BeNeLux.