Wanneer is ontslag op staande voet rechtsgeldig?

Een werkgever kan een arbeidsovereenkomst van een werknemer onmiddellijk opzeggen
indien er sprake is van een dringende reden. Dit wordt ontslag op staande voet genoemd. De
opzegtermijn hoeft hierbij niet in acht te worden genomen en evenmin is toestemming van
het UWV of de kantonrechter vereist. Deze vorm van ontslag heeft echter drastische consequenties voor de werknemer
en wordt daarom gezien als het ultimum remedium. Een ontslag op staande voet moet om die reden aan drie strenge voorwaarden voldoen, te weten:
 • A: Er is sprake van een dringende reden.
 • B: Het ontslag is onverwijld gegeven.
 • C: De dringende reden is onverwijld medegedeeld.

A: Dringende reden ontslag op staande voet

De wet geeft geen limitatieve opsomming van dringende redenen. In ieder geval moet sprake zijn van een serieuze tot ernstige reden. Dringende redenen voor ontslag op staande voet zijn onder meer:

 • Mishandeling
 • Werkweigering
 • Fraude
 • Diefstal
 • Grove belediging

De hierboven genoemde feiten zijn enkele voorbeelden van objectieve dringende redenen. Om aan de voorwaarden voor ontslag op staande voet te voldoen, moet echter ook sprake zijn van een subjectief dringende reden. Om te toetsen of een objectieve dringende reden ook subjectief dringend is, wordt gekeken naar  de omstandigheden van het geval. De factoren die dan worden meegewogen  zijn:

 • Aard en de ernst van de dringende reden.
 • Aard van de dienstbetrekking.
 • De duur van de dienstbetrekking.
 • De manier waarop de werknemer de dienstbetrekking heeft vervuld.
 • Persoonlijke omstandigheden:
  • Leeftijd
  • De gevolgen van het ontslag op staande voet

Zonder een dringende reden, in objectieve én subjectieve zin, kan een werkgever de werknemer niet rechtsgeldig op staande voet ontslaan.

B: Onverwijlde mededeling van ontslag op staande voet

Een ontslag op staande voet moet onverwijld gegeven worden. Dit houdt in dat de werkgever onmiddellijk na de gedraging van de werknemer moet zijn overgegaan tot het geven van ontslag op staande voet. Is het voor de werkgever echter nog niet duidelijk of er daadwerkelijk sprake is van een dringende reden voor ontslag? Dan heeft de werkgever wel het recht om onderzoek te doen. Dit onderzoek moet wel spoedig plaatsvinden. Tijdens dit onderzoek kan de werkgever de werknemer bovendien op non-actief stellen.

C: De dringende reden is onverwijld medegedeeld.

Doorgaans wordt een ontslag op staande voet eerst mondeling gegeven en achteraf schriftelijk bevestigd. Indien de werkgever de werknemer op staande voet ontslaat, dient hij gelijktijdig mee te delen waarom de werknemer op staande voet is ontslagen.

Mr. Simon van Zijll is gespecialiseerd in het ondernemings- en vastgoedrecht. Ook heeft hij een bijzondere expertise in investeringsarbitrage.

Danish

Mr. Siddiqui is gespecialiseerd in ondernemings(straf)recht.

De ondernemingsrecht advocaten van Forsyte zijn actief in de Randstad en de regio’s Midden- en Zuid-Nederland. Vrijblijvend uw zaak voorleggen?