Ontslag bestuurder: regelgeving en tips

Een statutair bestuurder is degene die de vennootschap vertegenwoordigd. Deze vertegenwoordiging gaat over het kunnen aangaan van overeenkomsten, opdracht geven tot gerechtelijke procedures en meer. Verder is de bestuurder degene die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken van de onderneming. Met deze grote verantwoordelijk is de bestuurder ook de hoogste baas binnen de vennootschap. Wel kan de bestuurder geschorst of ontslagen worden door de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA). In dit artikel leest u de regelgeving en tips omtrent het ontslaan van een bestuurder.

Formaliteiten

Om een bestuurder te kunnen ontslaan moet er gekeken worden naar wat er in de wet en statuten is vastgesteld. Er moet onder andere aan de volgende formaliteiten worden voldaan:

  • Er moet een oproepingstermijn voor de AvA worden vastgesteld (de wettelijke termijn hiervoor is acht dagen);
  • De statutair bestuurder moet uitgenodigd worden voor de vergadering en de agenda moet hem toegezonden worden;
  • Alle bestuurders en aandeelhouders moeten op de juiste wijze uitgenodigd worden voor de vergadering;
  • Het onderwerp van de vergadering moet in de uitnodiging gezet worden, met daarbij een motivering over de redelijke ontslaggrond als bedoeld in de wet.

Hieronder zal worden ingegaan op de opzegtermijn en het kapitaal.

Opzegtermijn en kapitaal

Het is van belang om de arbeidsovereenkomst te controleren. Dit is in verband met de opzegtermijn. Bij de opzegging moet er namelijk rekening worden gehouden met de datum waartegen mag worden opgezegd. Verder dient er tijdens de vergadering vastgesteld te worden of het benodigde geplaatste kapitaal aanwezig is om een rechtsgeldig besluit te kunnen nemen. In het navolgende zal worden ingegaan op het horen, adviseren en stemmen van de bestuurder.

Horen, adviseren en stemmen

Tijdens de vergadering moet de bestuurder gehoord worden omtrent zijn voorgenomen ontslag. Verder moet hij in de gelegenheid gesteld worden om advies te geven aan de aandeelhouders. Hij heeft namelijk een raadgevende stem. Daarnaast moet de AvA tijdens de vergadering stemmen over het voorgenomen ontslag en vaststellen of het voorstel tot ontslag is aangenomen. Indien de AvA besluit de statutair bestuurder te ontslaan, heeft dit besluit direct externe werking. Hieronder zal worden ingegaan op het arbeidsontslag.

Arbeidsontslag

Wanneer de bestuurder vennootschapsrechtelijk wordt ontslagen, betekent dit tevens ook het einde van de arbeidsovereenkomst. Er bestaan hier echter wel uitzonderingen voor. Er moet gekeken worden of er geen sprake is van een opzegverbod of een afwijkende partij afspraak. Indien hiervan sprake is, kan het arbeidsrechtelijke ontslag niet direct worden volbracht en gelden er andere regels. Verder dient het ontslag in een ontslagbesluit bevestigd te worden en dient ook de arbeidsrechtelijke opzegging schriftelijk bevestigd te worden.

Gelet op het bovengenoemde blijkt dat een statutair bestuurder niet zomaar ontslagen kan worden. Er moet worden voldaan aan een aantal formaliteiten. Verder moet er rekening worden gehouden met de opzegtermijn en moet deze in acht worden genomen. Ook moet er vastgesteld worden of het benodigde geplaatste kapitaal aanwezig is om een rechtsgeldig besluit te nemen. Daarnaast moet de bestuurder gehoord worden, in de gelegenheid gesteld worden om advies te geven en moet de AvA stemmen over het voorgenomen beslag. Tot slot betekent het vennootschapsrechtelijke ontslag ook het einde van de arbeidsovereenkomst. Hier bestaan echter wel uitzonderingen voor.

Heeft u verdere vragen omtrent het ontslaan van een bestuurder? U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen.

Forsyte Advocaten, specialist voor het MKB, is actief in de BeNeLux.