Skip to main content

Veel ondernemers weten dat er een speciale rechtbank is waar ondernemersgeschillen worden behandeld, maar wanneer doet u er verstandig aan een zaak bij de Ondernemingskamer aan te brengen? In het navolgende gaan we daarop in.

Wie is de Ondernemingskamer?

De Ondernemingskamer, ook wel de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam genoemd, heeft de taak geschillen in Nederlandse vennootschappen te beoordelen en bindende uitspraken te doen.

Partijen in de geschillen kunnen de vennootschap, bestuurder(s), aandeelhouder(s), Raad van Commissarissen en/of werknemers vertegenwoordigd door Ondernemingsraad of vakbond zijn.

Wat zijn de bevoegdheden van de Ondernemingskamer?

De Ondernemingskamer is bevoegd elk besluit van elk orgaan binnen de vennootschap te schorsen of nietig te verklaren.

Tevens is zij bevoegd een of meerdere bestuurders en/of commissarissen te schorsen of te ontslaan. Vervolgens kan de Ondernemingskamer een of meerdere bestuurders of commissarissen aanstellen ter vervanging.

Verder is de Ondernemingskamer bevoegd de statuten tijdelijk te wijzigen, tijdelijk de aandelen over te dragen aan een beheerder en zelfs de vennootschap te ontbinden.

Wanneer laat u een zaak aanbrengen bij de Ondernemingskamer?

  • U heeft een geschil met een mede aandeelhouder en omdat u een minderheidsaandeel heeft, dreigt u de grip op de vennootschap te verliezen;
  • U heeft een geschil met een mede aandeelhouder en omdat u beiden over 50% van de aandelen beschikt, dreigt een patstelling;
  • U bent bestuurder en ziet problemen in het functioneren van een orgaan binnen de onderneming als de Raad van Commissarissen, de aandeelhouders of het bestuur;
  • U zit in de Ondernemingsraad en ziet problemen in het functioneren van een orgaan binnen de vennootschap;

Hoe gaat het in zijn werk?

U verzoekt de Ondernemingskamer een onderzoek in te stellen naar het beleid en de gang van zaken binnen de onderneming. Het gaat dus uitdrukkelijk niet om vermogensrechtelijke geschillen. Die dienen voor een ‘gewone’ rechtbank.

U heeft voorafgaand aan uw verzoek de partij met wie u een geschil heeft op de hoogte gebracht van uw bezwaren en de gelegenheid gegeven het probleem op te lossen. Indien u dat niet gedaan heeft, zal de Ondernemingskamer uw verzoek niet ontvankelijk verklaren.

Indien de Ondernemingskamer uw verzoek honoreert, wordt een enquêteprocedure gestart. Een onderzoeker wordt aangesteld die gerechtigd is alles in te zien en tot geheimhouding is verplicht. De kosten zijn in eerste instantie voor de vennootschap, maar de kosten kunnen na het eindverslag op een van de partijen worden verhaald.

Dit onderzoek kan langdurig zijn en de Ondernemingskamer kan voorlopige voorzieningen treffen ter wille van de continuïteit van de vennootschap.

Als uit het onderzoek blijkt dat er sprake is van wanbeleid gaat de Ondernemingskamer over naar de volgende fase, waarin u kunt verzoeken om vernietiging van besluiten, ontslag van bestuurders en/of wijziging van statuten. Als ultieme voorziening kan de Ondernemingskamer zelfs besluiten tot ontbinding van de vennootschap.

Indien u niet eens bent met het vonnis, kunt u in cassatie bij de Hoge Raad.

Een verzoek tot onderzoek dient stevig onderbouwd te zijn. De Ondernemingskamer wil zien dat u niet over een nacht ijs bent gegaan. U heeft aantoonbaar alles geprobeerd om het geschil in de minne te schikken, maar het is niet gelukt en de continuïteit van de onderneming dreigt in gevaar te komen.

Het is aan te bevelen een ervaren advocatenkantoor in te schakelen alvorens de gang naar de Ondernemingskamer in te zetten.

Forsyte Advocaten, specialist voor het MKB, is actief in de BeNeLux.