Skip to main content

Het intellectueel eigendomsrecht is onderdeel van het privaatrecht en heeft betrekking op een verzameling van rechten. Een intellectueel eigendomsrecht is het quasi-exclusieve recht op een voortbrengsel van de menselijke geest. Dit recht wordt als een goed gezien en men kan het intellectueel eigendomsrecht beschermen, vastleggen en overdragen. Forsyte staat cliënten bij omtrent uiteenlopende kwesties inzake intellectueel eigendomsrecht.

Wanneer heeft u een advocaat intellectueel eigendomsrecht nodig?

Intellectueel eigendomsrecht is een verzamelnaam voor verschillende rechten. Zo kunt u een advocaat intellectueel eigendom nodig hebben indien u kwesties wilt regelen omtrent het auteursrecht. Dit is het in de auteurswet geregelde exclusieve recht om creatieve werken te openbaren en verveelvoudigen. Ook aangaande octrooirecht, merkenrecht, handelsnaamrecht en bijvoorbeeld het databankenrecht heeft een advocaat intellectueel eigendom expertise.

Handelsnaamrecht, auteursrecht en merkenrecht

De naam waaronder een onderneming wordt gedreven is de handelsnaam. Indien aan voorwaarden voldaan is geniet een ondernemer handelsnaambescherming. Doel hiervan is om het publiek niet te verwarren of misleiden.

Enkel de maker van een werk heeft volgens artikel 1 van de Auteurswet het recht dit werk te openbaren of te verveelvoudigen. Dit auteursrecht biedt bescherming aan eigen, oorspronkelijke werken van wetenschap, letterkunde of kunst.

Een merk geniet, anders dan bij het auteursrecht, in Nederland pas bescherming indien deze gedeponeerd is bij het Benelux Merkenbureau. Wereldwijde bescherming geniet men pas nadat het merk gedeponeerd is bij het WIPO in Genève. Een merkenrecht kan betrekking hebben op een woord of op beeldtekens.

Forsyte Advocaten, specialist voor het MKB, is actief in de BeNeLux.