Skip to main content

Dringende werkzaamheden bedrijfsruimte

Artikel 7:220 van het Burgerlijk Wetboek regelt het toestaan van dringende werkzaamheden aan het gehuurde. Dit wordt ook wel de renovatieregeling genoemd. Renovatie kan bestaan uit gedeeltelijke vernieuwing waarbij iets wordt vervangen of toegevoegd of uit sloop met vervangende nieuwbouw. Dringende werkzaamheden zijn werkzaamheden die niet tot na beëindiging van de huurovereenkomst kunnen wachten, omdat dan een nadeel zal ontstaan. Uit art. 7:220 BW blijkt dat de huurder in principe een medewerkingsplicht heeft indien de verhuurder een geplande renovatie aan de bedrijfsruimte wil uitvoeren of indien dringende werkzaamheden nodig zijn. Dat de huurder daardoor wordt aangetast in zijn of haar huurgenot doet daar in beginsel niet aan af. Wel kunnen in de huurovereenkomst afwijkende afspraken worden vastgelegd. Het is dus altijd zaak om goed in de huurovereenkomst te kijken of er ten aanzien van renovatie of dringende werkzaamheden aan de bedrijfsruimte afwijkende regels zijn opgenomen.  

Regels renovatie en dringende werkzaamheden bedrijfsruimte

De verhuurder is echter bij het uitvoeren van een renovatie wel aan regels gebonden. Zo dient hij altijd eerst een redelijk renovatievoorstel in te dienen. Een advocaat huurrecht kan voor u controleren of dit renovatievoorstel aan de gestelde eisen voldoet. De verhuurder dient namelijk wel rekening te houden met de huurder en de financiële gevolgen die een eventuele renovatie voor de huurder heeft. Ook worden er eisen gesteld aan de aard en de duur van de werkzaamheden en aan de mogelijkheden voor de huurder om voor de duur van de werkzaamheden een vervangend bedrijfspand te huren.

Huurder niet akkoord

Het komt regelmatig voor dat een huurder niet akkoord gaat met het voorgedragen renovatievoorstel. In dit geval is het verstandig om een procesrecht advocaat met expertise in het huurrecht in de arm te nemen: u moet als huurder namelijk de verhuurder dagvaarden, zodat de rechter zich kan uitspreken over de redelijkheid van het gedane voorstel. Indien de rechter meent dat het renovatievoorstel redelijk is en aan de gestelde eisen voldoet, kan deze de huurder dwingen om mee te werken. De verhuurder hoeft alleen aannemelijk te maken dat een renovatie dringend nodig is, zonder dat er verder een bewijslast op hem rust. Indien de rechter dit aannemelijk acht, vindt er geen belangenafweging plaatst en wordt de huurder gevorderd om mee te werken. Dit is in zeer veel uitspraken het geval.

Advocaat huurrecht bedrijfsruimte

Om onwenselijke situaties te voorkomen is het voor zowel de huurder als verhuurder belangrijk om zich te laten bijstaan door een advocaat met expertise in het huurrecht. Forsyte advocaten Rotterdam staat voor u klaar!

 

 

Forsyte Advocaten, specialist voor het MKB, is actief in de BeNeLux.