Skip to main content

Het bestuur van een B.V. is verantwoordelijk voor keuzes die gemaakt worden kunnen aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen ervan.

Dan denken we aan strategische keuzes als exporteren, extra vestigingen opzetten, capaciteit upgraden middels zzp'ers, en dergelijke.

In het geval daar problemen uit voortvloeien die de toekomst van de onderneming in gevaar brengen, kunnen de bestuurders last krijgen van bestuurdersaansprakelijkheid.

Wat is een bestuursbesluit?

Een besluit is een bestuursbesluit indien die genomen is door het voltallige statutaire bestuur. We hebben het dus niet over een besluit die een bestuurder neemt vanuit zijn functie, maar een besluit dat het bestuur als orgaan neemt en (bij voorkeur) vastlegt in notulen.

Wanneer is een bestuursbesluit verplicht?

De wet geeft aan dat een bestuursbesluit verplicht is in gevallen waar goedkeuring van een RvC of advies dan wel instemming van een OR verplicht is.

Bij twijfelgevallen is het raadzaam een besluit toch vast te leggen in de bestuursnotulen.

Het besluit dient redelijk en billijk te zijn en dient “een vrucht van onderling overleg” te zijn. Dat betekent dat alle bestuurders aantoonbaar deelgenomen moeten hebben aan het overleg dat in meerderheid een besluit neemt.

Slechts in het geval een van de bestuurders een persoonlijk tegenstrijdig belang heeft, kan hij/zij uitgesloten worden van het overleg en daarmee de besluitvorming.

Wanneer houdt een bestuursbesluit geen stand?

Een besluit dat in strijd met de wet of met de statuten is genomen is nietig.

Indien een belanghebbende binnen een jaar de geldigheid van een besluit aanvecht en de rechter oordeel dat het besluit niet op  de juiste wijze is genomen, wordt het besluit door de rechtbank vernietigd.

Tevens kan een belanghebbende een enqueteprocedure aanvragen bij de Ondernemingskamer, waarna door de rechter aangewezen specialisten de rechtmatigheid van het besluit gaan onderzoeken. Dat is een langdurige en kostbare procedure.

Checklist voor een bestuursbesluit

Het is dus verstandig een bestuursbesluit zorgvuldig te nemen en het risico op nietigverklaring, vernietiging of een enquêteprocedure te vermijden.

Let dus op de volgende zaken:

  • Zijn alle bestuurders betrokken bij het nemen van het besluit?
  • Zijn andere betrokkenen (AVA, RvC, OR) betrokken betrokken bij het besluit?
  • Zijn er bestuurders met een persoonlijk tegenstrijdig en hoe wordt daar mee omgegaan?
  • Is het besluit redelijk en billijk en in het belang van de B.V.?
  • Is het besluit genotuleerd en is tevens de wijze van totstandkoming vastgelegd?

Twijfelt u na het lezen van bovenstaand alsnog en/of wilt u toelichting op het e.e.a.? Wij helpen u graag.